Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.314.2022 Burmistrz Ujazdu z dnia 15-02-2022

Na podstawie art. 33 ust. 4, art. 39 ust. 2 oraz art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (.Dz. U. z 2022 r, poz. 530), zarządzam co następuje:

§ 1. Zakres zadań i odpowiedzialności Zastępcy Burmistrza Ujazdu Katarzyny Tomczyk obejmuje:
1. Pełnienie funkcji Kierownika:
a) Referatu Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych

b) Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska


2. nadzór i koordynację działań podejmowanych w celu realizacji zadań Gminy Ujazd w zakresie:
a) procesów inwestycyjnych oraz prac remontowych w obrębie obiektów i infrastruktury technicznej,

b) zagospodarowania przestrzennego, urbanistyki i architektury,

c) geodezji i gospodarki nieruchomościami,

d) ochrony środowiska, gospodarki wodnej, rolnictwa i leśnictwa,

e) infrastruktury technicznej w dziedzinie:
1 zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzenia ścieków i wód opadowych,

2 zaopatrzenia w energię cieplną, elektryczną i paliwa gazowe,

3 oświetlenia miejsc publicznych,

4 utrzymania porządku, czystości i gospodarki odpadami,f) budowy i modernizacji oraz zarządzania drogami gminnymi,

g) zarządzania gminnymi lokalami mieszkalnymi i użytkowymi,

h) komunalnego budownictwa mieszkaniowego,

i) przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielnie zamówień publicznych;

j) podejmowanie działań związanych z pozyskiwaniem prze Gminę zewnętrznych środków finansowych.


3. Prowadzenie spraw związanych z działalnością spółki SIM Opolskie Południe.
4. Odpowiedzialność za:
a) wykonywanie określonych w Regulaminie Organizacyjnym zadań wskazanych komórek organizacyjnych Urzędu stanowiących zaplecze kadrowe i dokumentacyjne podejmowanych przez niego działań, zgodnie z obowiązującym aktualnie schematem struktury organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Ujeździe,

b) sprawowanie nadzoru i kontroli zarządczej działania referatu: Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych oraz Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Ujeździe.

c) zapewnienie współpracy komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Ujeździe oraz gminnych jednostek organizacyjnych w celu prawidłowego wykonywania zadań Gminy.


§ 2. Upoważniam Zastępcę Burmistrza Ujazdu Katarzynę Tomczyk do:
1. Wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej objętych zadaniami gminy w tym między innymi w sprawach:
a) procesów inwestycyjnych oraz prac remontowych w obrębie obiektów i infrastruktury technicznej,

b) zagospodarowania przestrzennego, urbanistyki i architektury,

c) geodezji i gospodarki nieruchomościami,

d) ochrony środowiska, gospodarki wodnej, rolnictwa i leśnictwa,

e) decyzji środowiskowych,

f) wycinki drzew,

g) infrastruktury technicznej w dziedzinie:
1 zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzenia ścieków i wód opadowych,

2 zaopatrzenia w energię cieplną, elektryczną i paliwa gazowe,

3 oświetlenia miejsc publicznych,

4 utrzymania porządku, czystości i gospodarki odpadami,h) budowy i modernizacji oraz zarządzania drogami gminnymi,

i) zarządzania gminnymi lokalami mieszkalnymi i użytkowymi,

j) komunalnego budownictwa mieszkaniowego,

k) wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

l) przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielnie zamówień publicznych;


2. Wykonywania – w czasie nieobecności Burmistrza Ujazdu wszelkich zadań i obowiązków Burmistrza Ujazdu wynikających z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Ujeździe, z wyłączeniem zatrudniania, zwalniania, ustalania wynagrodzenia, udzielania nagród pieniężnych oraz wymierzania kar dyscyplinarnych;
3. Składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Ujazd w zakresie wszelkich spraw z udziałem Gminy Ujazd w tym między innymi związanych z zarządem mieniem komunalnym oraz oświadczeń woli mogących spowodować powstanie zobowiązań po stronie gminy lub dotyczących wierzytelności gminy o wartości nieprzekraczającej równowartości w złotych:
a) 500.000 euro według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu ich złożenia, bez podatku od towarów i usług (VAT), z zastrzeżeniem lit. b,

b) 1 000.000 euro według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu ich złożenia, bez podatku od towarów i usług (VAT) – w czasie nieobecności Burmistrza Ujazdu;


4. Składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Ujazd w zakresie wszelkich spraw z udziałem Gminy Ujazd w tym między innymi związanych z zarządem mieniem komunalnym oraz oświadczeń woli mogących spowodować powstanie zobowiązań po stronie gminy lub dotyczących wierzytelności gminy, bez względu na wartość w przypadku wyłączenia się Burmistrza Ujazdu z postępowania o udzielenie zamówienia.

§ 3. Przy wykonywaniu zadań Zastępca Burmistrza działa w granicach określonych niniejszym zarządzeniem oraz odrębnymi pełnomocnictwami.
§ 4. Za prawidłową realizację zadań Zastępca Burmistrza odpowiada bezpośrednio przed Burmistrzem.
§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 0050.2.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie określenia zakresu zadań i odpowiedzialności oraz upoważnień Zastępcy Burmistrza Ujazdu.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2022 r. i podlega publikacji na stronie podmiotowej Urzędu Miejskiego w Ujeździe w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz

Hubert Ibrom