Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.315.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 22-02-2022

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2021r. poz.1372,1834 ), art. 248, 249 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r poz.305,1236,1535,1773,1927,1981,2054,2270), Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje.

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 174 000,00 zł Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 100 000,00 zł Rozdział 75095 Pozostała działalność w kwocie 100 000,00 zł § 2057. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kwocie 44 000,00 zł
1 środki europejskie w kwocie 44 000,00 zł „Cyfrowa Gmina”

§ 6257. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kwocie 56 000,00 zł
1 środki europejskie w kwocie 56 000,00 zł „Cyfrowa Gmina” Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 60 000,00 zł. Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 60 000,00 zł

§ 0310. Wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 60 000,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 14 000,00 zł Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 14 000,00 zł
§ 2460. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 14 000,00 zł
§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 135 000 ,00 zł Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 600 Transport i łączność w kwocie 85 000,00 zł . Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 55 000,00 zł § 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 55 000,00 zł
„ Budowa drogi gminnej działka Nr 725/2 w Jaryszowie” w kwocie 55 000,00 zł Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne w kwocie 30 000,00 zł
§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 000,00 zł
„ Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olszowej działka Nr 280 i 282” w kwocie 30 000,00 zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 24 000,00 zł. Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa u ochrona wód w kwocie 9 000,00 zł
§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 000,00 zł
„ Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ul. Kościelnej w Sieroniowicach ”;
w kwocie 9 000,00 zł Urząd Miejski – Stanowisko ds. Obsługi Rady, jednostek pomocniczych i promocji gminy Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 15 000,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł
Fundusz sołecki - Zimna Wódka w kwocie 15 000,00 zł Urząd Miejski – Stanowisko ds. Obsługi Rady, jednostek pomocniczych i promocji gminy Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 26 000,00 zł Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 6 000,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł
Fundusz sołecki- Klucz w kwocie 6 000,00 zł Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 20 000,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł
Fundusz sołecki- Stary Ujazd w kwocie 20 000,00 zł
§ 3. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 309 000,00 zł Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 600 Transport i łączność w kwocie 112 500,00 zł . Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne w kwocie 112 500,00 zł § 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 18 500,00 zł
§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 94 000,00 zł
„ Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olszowej ” w kwocie 64 000,00 zł „ Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zimnej Wódce” w kwocie 30 000,00 zł Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 100 000,00 zł Rozdział 75095 Pozostała działalność w kwocie 100 000,00 zł
§ 4217. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 000,00 zł
§ 6057. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 56 000,00 zł
„Zakup sprzętu komputerowego” -Cyfrowa Gmina Urząd Miejski -Stanowisko ds. planowania przestrzennego i obsługi inwestora Dział 710 Działalność usługowa w kwocie 21 500,00 zł Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 21 500,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 21 500,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 49 000,00 zł. Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa u ochrona wód w kwocie 32 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 32 000,00 zł
Urząd Miejski – Stanowisko ds. Obsługi Rady, jednostek pomocniczych i promocji gminy Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 15 000,00 zł
§ 6060. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 000,00 zł
„Zakup kosiarki samojezdnej ”;
Fundusz sołecki- Zimna Wódka w kwocie 15 000,00 zł Urząd Miejski – Referat Gospodarki Gruntami Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 2 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł
Urząd Miejski – Stanowisko ds. Obsługi Rady, jednostek pomocniczych i promocji gminy Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 26 000,00 zł Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 6 000,00 zł
§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 000,00 zł
„Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej ”;
Fundusz sołecki- Klucz w kwocie 6 000,00 zł Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 20 000,00 zł
§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 000,00 zł
„ Zakup kontenera na sprzęt ”;
Fundusz sołecki- Stary Ujazd w kwocie 20 000,00 zł
§ 4. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 20 836,00 zł PSP- Olszowa Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 10 000,00 zł. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 10 000,00 zł § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 10 836,00 zł. Urząd Miejski – Stanowisko ds. Obsługi Rady, jednostek pomocniczych i promocji gminy Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 836,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 836,00 zł
Fundusz sołecki- Niezdrowice w kwocie 836,00 zł Urząd Miejski – Referat Gospodarki Gruntami Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 10 000,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł
§ 5. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 20 836,00 zł PSP- Olszowa Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 10 000,00 zł. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 10 000,00 zł § 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 10 836,00 zł. Urząd Miejski – Stanowisko ds. Obsługi Rady, jednostek pomocniczych i promocji gminy Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 836,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 836,00 zł
Fundusz sołecki- Niezdrowice w kwocie 836,00 zł Urząd Miejski – Referat Gospodarki Gruntami Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 10 000,00 zł
§ 4600. Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 10 000,00 zł
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom