Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.316.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 22-02-2022

Na podstawie §1 Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe nr XVIII.99.2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Ujazdu uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej, zarządzam co następuje:

§ 1. Cena jednostkowa brutto za wywóz nieczystości płynnych za pomocą samochodu asenizacyjnego dla mieszkańców nie posiadających technicznej możliwości przyłączenia się do zbiorczej kanalizacji sanitarnej znajdującej się na terenie Gminy Ujazd wyniesie 7,35 zł/m3
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe.
§ 3. Traci moc Zarzadzenie Burmistrza Ujazdu nr 0050.54.2019 z dnia 24.05.2019 r.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Burmistrz

Hubert Ibrom