Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.317.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 11-03-2022

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 poz. 1372) oraz § 1 ust. 2 Uchwały Nr XI/53/2011 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 września 2011 r., w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi z arządzam co następuje:

§ 1. Nabywa się na rzecz Gminy Ujazd działki oznaczone w ewidencji gruntów:
1) numer 366 obręb Stary Ujazd, o powierzchni 0,0677 ha, opisana w KW nr OP1S/0004755/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich stanowiącą własność osoby fizycznej celem realizacji zadań własnych gminy,
2) numer 369/1 obręb Stary Ujazd, o powierzchni 0,0484 ha, opisana w KW nr OP1S/00004755/3 prowadzonej Przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich stanowiącą włąsność osoby fizycznej celem realizacji zadań własnych gminy.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochorny Środowiska Urzędu Miejskiego w Ujeździe.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom