Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.318.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 11-03-2022

Na podstawie art. 6 pkt. 1 oraz art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899) oraz § 1 ust. 2 Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe NR XI/53/2011 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określania zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi zarządzam, co następuje:

§ 1. Na wniosek właściciela działki nr 2294 położonej w Ujeździe, dokonano podziału geodezyjnego w/w działki o pow. 0,7258 ha i wydzielono z niej działkę:
1. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części miasta Ujazd, uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Ujeździe nr XVIII.93.2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r. ogłoszą w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 28 poz. 782 z dnia 28.05.2012 r., obowiązującą od dnia 28.06.2012 r. działka nr: 2294/1 – położona jest na terenie oznaczonym symbolem KDD-11 oraz KDD-12 – tereny dróg i ulic publicznych.
numer 2294/1, obręb Ujazd, o pow. 0,1789 ha pod drogę publiczną na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami , wydzielona działka nr 2294/1 z mocy prawa za odszkodowaniem przeszła na rzecz Gminy Ujazd z dniem, w którym decyzja podziałowa Burmistrza Ujazdu nr RG.6831.7.2020 z dnia 29.04.2021 r. stała się ostateczna. Cenę nabycia gruntu na podstawie przeprowadzonych negocjacji, z których został spisany protokół z dniu 9 marca 2022 roku, ustalono w wysokości: 21,00 zł za m 2 co daje kwotę: 37 569,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć złoty 00/100).
2. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części miasta Ujazd, uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Ujeździe nr XVIII.93.2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r. ogłoszą w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 28 poz. 782 z dnia 28.05.2012 r., obowiązującą od dnia 28.06.2012 r. działka nr: 2294/1 – położona jest na terenie oznaczonym symbolem KDD-11 – tereny dróg i ulic publicznych.
numer 2294/7, obręb Ujazd, o pow. 0,0383 ha pod drogę publiczną na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami , wydzielona działka nr 2294/7 z mocy prawa za odszkodowaniem przeszła na rzecz Gminy Ujazd z dniem, w którym decyzja podziałowa Burmistrza Ujazdu nr RG.6831.7.2020 z dnia 29.04.2021 r. stała się ostateczna. Cenę nabycia gruntu na podstawie przeprowadzonych negocjacji, z których został spisany protokół z dniu 9 marca 2022 roku, ustalono w wysokości: 21,00 zł za m 2 co daje kwotę: 8 085,00 zł (słownie: osiem tysięcy osiemdziesiąt pięć złoty 00/100).
§ 2. Nabycie nieruchomości następuje na cele publiczne tj. zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego należy do zadań własnych gminy zgodnie z art.7 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1372).
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom