Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.319.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 11-03-2022

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 559) oraz § 1 ust. 2 Uchwały Nr XI/53/2011 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 września 2011 r., w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi z arządzam co następuje:

§ 1. Nabywa się na rzecz Gminy Ujazd nieruchomość gruntową zabudowaną oznaczoną w ewidencji gruntów numerami 458 i 459 obręb Ujazd, o łącznej powierzchni 0,0520 ha, opisaną w KW nr OP1S/00005111/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich stanowiącą własność osoby fizycznej celem realizacji zadań własnych gminy. Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, budynkami gospodarczymi i garażem.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Ujeździe.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom