Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.322.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-03-2022

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2022 poz. 559,583), art. 248, 249 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r poz.305,1236,1535,1773,1927,1981,2054,2270 2270 z 2022r. poz. 583), Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje.

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 434 853,71 zł Dział 710 Działalność usługowa w kwocie 40 000,00 zł Rozdział 71035 Cmentarze w kwocie 40 000,00 zł § 2020. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 40 000,00 zł
Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 15 736,00 zł. Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 15 736,00 zł
§ 0310. Wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 15 736,00 zł
Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie 19 261,00 zł . Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 19 261,00 zł
§ 2920. Subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 19 261,00 zł 158 130,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 304 212,00 zł. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie
§ 2030. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 158 130,00 zł.
Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 146 082,00 zł
§ 2030. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 146 082,00 zł.
Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 41 681,00 zł Rozdział 85295 Pozostała działalność w kwocie 41 681,00 zł
§ 2010. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 41 681,00 zł. w kwocie 9 840,00 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 9 840,00 zł Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
§ 2030. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 9 840,00 zł
Dział 855 Rodzina w kwocie 4 123,71 zł Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 4 123,71 zł
§ 2010. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 123,71 zł.
§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 336 707,00 zł Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 871,00 zł Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie w kwocie 871,00 zł § 2010. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 871,00 zł.
Ewidencja działalności gospodarczej Dział 752 Obrona narodowa w kwocie 900,00 zł Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne w kwocie 900,00 zł
§ 2010. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 900,00 zł.
Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie 334 936,00 zł Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 334 936,00 zł
§ 2920. Subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 334 936,00 zł
§ 3. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 306 601,00 zł Urząd Miejski – Stanowisko ds. Obsługi Rady, jednostek pomocniczych i promocji gminy Dział 600 Transport i łączność w kwocie 618,00 zł . Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne w kwocie 618,00 zł § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 618,00 zł
Fundusz sołecki- Klucz Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 871,00 zł Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie w kwocie 871,00 zł
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 871,00 zł
Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 752 Obrona narodowa w kwocie 900,00 zł Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne w kwocie 900,00 zł
§ 3030. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 200,00 zł
§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 700,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 304 212,00 zł Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 158 130,00 zł PSP- Jaryszów
§ 4790. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 102 408,00 zł
PSP- Olszowa
§ 4790. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 55 722,00 zł
Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 146 082,00 zł PP- Ujazd
§ 4790. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 146 082,00 zł
§ 4. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 1 059 734,11 zł Urząd Miejski – Referat Gospodarki Gruntami Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 205 000,00 zł Rozdział 70095 Pozostała działalność w kwocie 205 000,00 zł § 2650. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 205 000,00 zł
Urząd Miejski -Stanowisko ds. planowania przestrzennego i obsługi inwestora Dział 710 Działalność usługowa w kwocie 40 000,00 zł Rozdział 71035 Cmentarze w kwocie 40 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,00 zł
Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 35 800,00 zł Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 35 800,00 zł
§ 2300. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 800,00 zł
§ 6170. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 35 000,00 zł
„ Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego” w kwocie 35 000,00 zł Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 627 685,00 zł Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 49 461,00 zł PSP – Ujazd
§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 593,00 zł
§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 228,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 11 800,00 zł
„Umiem pływać ”;

§ 4790. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 315,00 zł
PSP – Jaryszów
§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 549,00 zł
§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 79,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 12 400,00 zł
„Umiem pływać ”;

§ 4790. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 212,00 zł
PSP – Olszowa
§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 613,00 zł
§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 88,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł
„Umiem pływać ”;

§ 4790. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 584,00 zł
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 178 880,00 zł PSP – Jaryszów
§ 4240. Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 750,00 zł
§ 4790. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 102 408,00 zł
dofinansowanie zadań własnych PSP – Olszowa
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł
§ 4790. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 55 722,00 zł
dofinansowanie zadań własnych Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 172 344,00 zł PP- Ujazd
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 000,00 zł
§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 512,00 zł
§ 4240. Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 750,00 zł
§ 4790. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 146 082,00 zł
dofinansowanie zadań własnych Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 27 000,00 zł PP- Ujazd
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 000,00 zł
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 200 000,00 zł GZO
§ 2900. Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 100 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 100 000,00 zł
OPS Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie 4 986,40 zł Rozdział 85154 Przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 4 986,40 zł
§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 986,40 zł
OPS Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 41 681,00 zł Rozdział 85295 Pozostała działalność w kwocie 41 681,00 zł
§ 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 41 509,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 172,00 zł w kwocie 9 840,00 zł
OPS Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 9 840,00 zł Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
§ 3240. Stypendia dla uczniów w kwocie 8 352,00 zł
§ 3260. Inne formy pomocy uczniów w kwocie 1 488,00 zł
OPS Dział 855 Rodzina w kwocie 4 123,71 zł Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 4 123,71 zł
§ 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 4 000,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 123,71 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 90 000,00 zł. Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa u ochrona wód w kwocie 40 000,00 zł
§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 40 000,00 zł
„ Odwodnienie dróg w Kluczu” w kwocie 40 000,00 zł Urząd Miejski –Gminny Koordynator Ochrony Powietrza Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 50 000,00 zł
§ 6230. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł
„ Dofinansowanie do wymiany pieców ”;
Urząd Miejski – Stanowisko ds. Obsługi Rady, jednostek pomocniczych i promocji gminy Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 618,00 zł Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 618,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 618,00 zł
Fundusz sołecki- Klucz
§ 5. Zwiększa się budżet gminy po stronie przychodów w kwocie 654 986,40 zł § 905. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4 986,40 zł
§ 950. Wolne środki , o których mowa w art.217.ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 650 000,00 zł
§ 6. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 445 879,60 zł Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 600 Transport i łączność w kwocie 130,00 zł . Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne w kwocie 130,00 zł § 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 130,00 zł
Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 400 000,00 zł. Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w kwocie 400 000,00 zł
§ 6057. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 400 000,00 zł
„Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn ” w kwocie 400 000,00 zł Urząd Miejski – Stanowisko ds. Obsługi Rady, jednostek pomocniczych i promocji gminy Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 45 749,60 zł Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie zł
§ 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 45 749,60 zł
Fundusz sołecki- Jaryszów
§ 7. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 445 879,60 zł Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 600 Transport i łączność w kwocie 130,00 zł . Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne w kwocie 130,00 zł § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 130,00 zł
Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 400 000,00 zł. Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w kwocie 400 000,00 zł
§ 6059. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 400 000,00 zł
„Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn ” w kwocie 400 000,00 zł Urząd Miejski – Stanowisko ds. Obsługi Rady, jednostek pomocniczych i promocji gminy Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 45 749,60 zł Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 45 749,60 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 39 749,60 zł
Fundusz sołecki- Jaryszów
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom