Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLVIII.313.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-07-2022

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2022 poz. 559, 583, 1005, 1079), art.211, 212 ustawy z dnia 27.08. 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270 z 2022 r. poz. 583, 655, 1079, 1283) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 9 270,00 zł. I. Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 8 670,00 zł. 1. Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 8 670,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 8 670,00 zł
a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 8 670,00 zł.


II. Dział 855 Rodzina w kwocie 600,00 zł.
1. Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 600,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 600,00 zł
a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 600,00 zł.


§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 1 931 611,71 zł. I. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w kwocie 1 925 659,71 zł. 1. Rozdział 40002 Dostarczanie wody w kwocie 1 925 659,71 zł 1) dochody majątkowe w kwocie 1 925 659,71 zł
a) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z Przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 925 659,71 zł.


II. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 5 952,00 zł.
1. Rozdział 75414 Obrona cywilna w kwocie 5 952,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 5 952,00 zł
a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 952,00 zł.


§ 3. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 1 931 611,71 zł. I. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w kwocie 1 925 659,71 zł. 1. Rozdział 40002 Dostarczanie wody w kwocie 1 925 659,71 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 1 925 659,71 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1 925 659,71 zł
„Cyfryzacja usług komunalnych poprzez zastosowanie w Gminie Ujazd ultradźwiękowych wodomierzy wraz z systemem zdalnego odczytu platformy internetowej w kwocie 1 925 659,71 zł”. ”;


II. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 5 952,00 zł.
1. Rozdział 75414 Obrona cywilna w kwocie 5 952,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 5 952,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 5 952,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 5 952,00 zł.§ 4. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 9 270,00 zł. I. Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 8 670,00 zł. 1. Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 8 670,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 8 670,00 zł
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 670,00 zł.


II. Dział 855 Rodzina w kwocie 600,00 zł.
1. Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 600,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 600,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 600,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 600,00 zł.§ 5. Dokonuje się następujących zmian w załączniku Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XL.266.2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok
„Plan zadań inwestycyjnych na rok 2022 ”;

Zmniejsza się wydatki:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne
„Cyfryzacja usług komunalnych poprzez zastosowanie w Gminie Ujazd ultradźwiękowych wodomierzy wraz z systemem zdalnego odczytu platformy internetowej w kwocie 1 925 659,71 zł” (dział 400, rozdz. 40002).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Dorota Stanek

PDFUchwała nr XLVIII.313.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2022 rok (217,03KB)