Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie-Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

Strona archiwalna

 

RG.6220.9.2022                                                                                                                                              Ujazd,  dnia 9 sierpnia 2022 r.

                                                            

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania

Działając na podstawie art. 10, art. 49 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1029),

zawiadamiam strony postępowania,

że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Olszowa”.

                Informuję, że w toku postępowania uzyskano stanowiska organów opiniujących:

- pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu Nr WOOŚ.4220.268.2022.AW z dnia 28 lipca 2022 roku, który wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;

- pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich Nr NZ.9022.4.13.2022.AS z dnia 29.07.2022 roku, w którym wyraził opinię o możliwości nie nakładania na Inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia;

- pismo Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu Nr GL.ZZŚ.3.435.158.2022.MO z dnia 2 sierpnia 2022 roku, w którym wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił warunki tej realizacji.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd,  piętro II pokój 2, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a. – zawiadomienie zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ujeździe bip.ujazd.pl oraz przesłane do sołtysa miejscowości Olszowa. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

                                                                                                                                             Z up. Burmistrza

                                                                                                                                             (-) Katarzyna Tomczyk

 

 

Zawiadomienie - obwieszczenie

zostało udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej

w dniu  9 sierpnia 2022 roku