Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.327.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-04-2022

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2022 poz. 559,583), art. 248, 249 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r poz.305,1236,1535,1773,1927,1981,2054,2270 z 2022 r. poz. 583,655), Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje.

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 505 835,40 zł Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 313 314,40 zł Rozdział 01095 Pozostała działalność w kwocie 313 314,40 zł § 2010. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 313 314,40 zł.
Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 20 000,00 zł. Rozdział 75618 Wpłaty z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
§ 0480. Wpłaty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 20 000,00 zł
Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 172 521,00 zł Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 22 750,00 zł
§ 0960. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w kwocie 22 750,00 zł
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 31 200,00zł
§ 2030. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych ) w kwocie 31 200,00 zł
Rozdział 85295 Pozostała działalność w kwocie 118 571,00 zł
§ 2010. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 118 571,00 zł.
§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 61 600,66 zł Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 600 Transport i łączność w kwocie 3 090,66 zł Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne w kwocie 3 090,66 zł § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 090,66 zł
Fundusz sołecki- Sieroniowice w kwocie 3 090,66 zł Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 18 000,00 zł Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 18 000,00 zł
§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 000,00 zł
„Wzmocnienie fundamentów budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Ujeździe ”;
PSP- Jaryszów Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 6 510,00 zł. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 6 510,00 zł
§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 860,00 zł
§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 150,00 zł
§ 4240. Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 500,00 zł
§ 4790. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 000,00 zł
Urząd Miejski – Referat Gospodarki Gruntami Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 3 000,00 zł. Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 3 000,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł
Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 31 000,00 zł Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 31 000,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 000,00 zł
Fundusz sołecki- Sieroniowice w kwocie 31 000,00 zł
§ 3. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 567 436,06 zł Urząd Miejski – Referat Finansowo-Budżetowy Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 313 314,40 zł Rozdział 01095 Pozostała działalność w kwocie 313 314,40 zł § 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 273,42 zł
§ 4430. Różne opłaty i składki w kwocie 307 170,98 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 870,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 21 510,00 zł. Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 15 000,00 zł
§ 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 15 000,00 zł i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 6 510,00 zł
Fundusz sołecki- Sieroniowice w kwocie 15 000,00 zł PSP- Jaryszów Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 860,00 zł
§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 150,00 zł
§ 4240. Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 500,00 zł
§ 4790. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 000,00 zł
OPS Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie 20 000,00 zł Rozdział 85154 Przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 20 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł
OPS Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 172 521,00 zł Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 22 750,00 zł
§ 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 22 750,00 zł
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 31 200,00zł
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 071,00 zł
§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 490,00 zł
§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 639,00 zł
Rozdział 85295 Pozostała działalność w kwocie 118 571,00 zł
§ 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 115 601,00 zł
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 970,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 20 000,00 zł. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 20 000,00 zł Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł
Fundusz sołecki – Sieroniowice w kwocie 2 000,00 zł Urząd Miejski – Referat Gospodarki Gruntami Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł
§ 6060. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 000,00 zł
Zakup kosiarki samojezdnej Fundusz sołecki – Sieroniowice w kwocie 15 000,00 zł Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 2 090,66 zł Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 2 090,66 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 2 090,66 zł
Fundusz sołecki – Sieroniowice w kwocie 2 090,66 zł Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 926 Kultura fizyczna w kwocie 18 000,00 zł Rozdział 92601 Obiekty sportowe w kwocie 18 000,00 zł
§ 6060. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 000,00 zł
Zakup samobieżnej kosiarki TORO 450 D
§ 4. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 500,00 zł Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 500,00 zł. Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 500,00 zł PSP - Ujazd § 4700. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych w kwocie 300,00 zł
PSP - Jaryszów
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 200,00 zł
§ 5. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 500,00 zł Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 500,00 zł. Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 500,00 zł PSP - Ujazd § 4410. Podróże służbowe krajowe w kwocie 300,00 zł
PSP - Jaryszów
§ 4410. Podróże służbowe krajowe w kwocie 200,00 zł
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom