Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.330.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 04-05-2022

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz.1372 ze zm.) oraz § 2 ust.1 pkt.1 i ust.2 załącznika do uchwały Nr XI.85.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania zarządza się, co następuje:

§ 1. Odwołuje się członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w osobie:
Pana Arnolda Skorupę – kierownika Posterunku Policji w Leśnicy
§ 2. W miejsce odwołanego członka, powołuję:
Pana Wojciecha Kowalewskiego – z Posterunku Policji w Leśnicy
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Hubert Ibrom