Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.333.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 18-05-2022

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2022 poz. 559,583), art. 248, 249 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r poz.305,1236,1535,1773,1927,1981,2054,2270 2270 z 2022r. poz. 583,655), Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje.

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 161 000,00 zł Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 6 000,00 zł. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 3 000,00 zł § 2030. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych ) w kwocie 3 000,00 zł
Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 3 000,00 zł
§ 2030. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych ) w kwocie 3 000,00 zł
Dział 855 Rodzina w kwocie 155 000,00 zł Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze w kwocie 155 000,00 zł
§ 2060. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci kwocie 155 000,00 zł
§ 2. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 161 000,00 zł Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 6 000,00 zł. PSP- Jaryszów Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 3 000,00 zł § 4240. Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 000,00 zł
PP- Ujazd Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 3 000,00 zł
§ 4240. Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 000,00 zł
OPS Dział 855 Rodzina w kwocie 155 000,00 zł Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze w kwocie 155 000,00 zł
§ 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 154 500,00 zł
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 500,00 zł
§ 3. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 2 332,00 zł Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 926 Kultura fizyczna w kwocie 2 332,00 zł Rozdział 92601 Obiekty sportowe w kwocie 2 332,00 zł § 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 1 332,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł
§ 4. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 2 332,00 zł Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 926 Kultura fizyczna w kwocie 2 332,00 zł Rozdział 92601 Obiekty sportowe w kwocie 2 332,00 zł § 4520. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 332,00 zł
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom