Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.335.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 24-05-2022

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2022 poz. 559,583), art. 248, 249 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r poz.305,1236,1535,1773,1927,1981,2054,2270 2270 z 2022r. poz. 583,655), Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje.

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 190 224,22 zł Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 6 683,22 zł Rozdział 75095 Pozostała działalność w kwocie 6 683,22 zł § 2700. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 6 683,22 zł
Fundusz Pomocowy Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie 64 733,00 zł Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 64 733,00 zł
§ 2700. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 64 733,00 zł
Fundusz Pomocowy Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 2 500,00 zł Rozdział 85295 Pozostała działalność w kwocie 2 500,00 zł
§ 2700. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 2 500,00 zł
Fundusz Pomocowy Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 116 308,00 zł. Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 116 308,00 zł
§ 2700. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 116 308,00 zł
Fundusz Pomocowy
§ 2. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 190 224,22 zł Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 6 683,22 zł Rozdział 75095 Pozostała działalność w kwocie 6 683,22 zł Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy § 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 200,72 zł
§ 4260. Zakup energii w kwocie 382,50 zł
Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 5 100,00 zł
Fundusz Pomocowy Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 64 733,00 zł Rozdział 80195 Pozostała działalność w kwocie 64 733,00 zł PSP - Ujazd
§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 372,30 zł
§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 769,51 zł
§ 4790. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 31 017,00 zł
§ 4710. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 400,00 zł
PSP - Olszowa
§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 333,60 zł
§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100,08 zł
§ 4790. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 798,80 zł
PSP - Jaryszów
§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 268,84 zł
§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 177,21 zł
§ 4790. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 296,70 zł
§ 4710. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 100,00 zł
PP- Ujazd
§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 534,80 zł
§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 76,63 zł
§ 4790. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 127,53 zł
GZO
§ 2900. Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 5 360,00 zł
Fundusz Pomocowy OPS Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 2 500,00 zł Rozdział 85295 Pozostała działalność w kwocie 2 500,00 zł
§ 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 2 500,00 zł
Fundusz Pomocowy Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 116 308,00 zł. Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 116 308,00 zł OPS
§ 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 9 000,00 zł
Urząd Miejski – Referat Finansowo-Budżetowy
§ 3030. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 107 308,00 zł
Fundusz Pomocowy
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom