Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.336.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-05-2022

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2022 poz. 559,583), art. 248, 249 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r poz.305,1236,1535,1773,1927,1981,2054,2270 2270 z 2022r. poz. 583,655), Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje.

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 602 962,86 zł Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 15 000,00 zł Rozdział 01095 Pozostała działalność w kwocie 15 000,00 zł § 2710. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 000,00 zł.
Marszałkowska Inicjatywa Sołecka w kwocie 10 000,00 zł
§ 6300. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 5 000,00 zł.
Marszałkowska Inicjatywa Sołecka w kwocie 5 000,00 zł Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 275 762,86 zł. Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 225 000,00 zł
§ 0310. Wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 200 000,00 zł
§ 0340. Wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 25 000,00 zł
Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 30 000,00 zł
§ 0340. Wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 30 000,00 zł
Rozdział 75618 Wpłaty z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 20 762,86 zł
§ 0270. Wpłaty z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 20 762,86 zł
Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie 30 000,00 zł Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 30 000,00 zł
§ 0920. Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 30 000,00 zł
Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 282 200,00 zł Rozdział 85295 Pozostała działalność w kwocie 282 200,00 zł
§ 2057. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kwocie 282 200,00 zł
1 środki europejskie – 282 200,00 zł
„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR ”;


§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 1 551 237,00 zł Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 600 Transport i łączność w kwocie 430 000,00 zł . Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe w kwocie 430 000,00 zł § 6300. Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 430 000,00 zł
„ Przebudowa i rozbudowa nawierzchni drogi powiatowej 1461 O Sieroniowice – Ujazd na odcinku Jaryszów- Ujazd -dokumentacja projektowa” w kwocie 40 000,00 zł. „ Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 1455 O Olszowa - Ujazd” w kwocie 200 000,00 zł. „ Rozbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1461 O Sieroniowice -Ujazd w m. Jaryszów ul. Strzelecka – dokumentacja projektowa ” w kwocie 65 000,00 zł. „ Budowa brakującego odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej 1442 O Nogowczyce - Balcarzowice w m. Balcarzowice ul. 1 Maja - dokumentacja projektowa ” w kwocie 20 000,00 zł. „ Rozbudowa drogi poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 1457 O Ujazd -Niezdrowice – granica województwa śląskiego ( Pławniowice ) w m. Niezdrowice ul. Wiejska – dokumentacja projektowa” w kwocie 45 000,00 zł. „ Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1458 O Ujazd – Kędzierzyn-Koźle ul. 3 Maja w Ujeździe na odcinku od mostu na rzece Kłodnica do ul. Okrzei wraz dokumentacją projektową” w kwocie 60 000,00 zł. Urząd Miejski – Referat Gospodarki Gruntami Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 21 800,00 zł Rozdział 70095 Pozostała działalność w kwocie 21 800,00 zł ”;

§ 2650. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 21 800,00 zł
Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 1 079 437,00 zł. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 1 079 437,00 zł
§ 6057. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 334 517,52 zł
§ 6059. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 744 919,48 zł
„Likwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w Gminie Ujazd, Gminie Bierawa i Gminie Leśnica” w kwocie 1 079 437,00 zł Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 20 000,00 zł Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 20 000,00 zł
§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 000,00 zł
Fundusz sołecki- Stary Ujazd „ Zakup kontenera na sprzęt” w kwocie 20 000,00 zł
§ 3. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 4 690 529,86 zł Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 400 Wytwarzanie i zagospodarowanie w energię elektryczną, gaz i wodę w kwocie 30 000,00 zł. Rozdział 40002 Dostarczanie wody w kwocie 30 000,00 zł § 6210. Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 30 000,00 zł
„Budowa fragmentu sieci wodociągowej w Ujeździe” w kwocie 30 000,00 zł Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 600 Transport i łączność w kwocie 883 100,00 zł . Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe w kwocie 583 100,00 zł
§ 6300. Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 583 100,00 zł
„ Przebudowa i rozbudowa nawierzchni drogi powiatowej 1461 O Sieroniowice – Ujazd na odcinku Jaryszów- Ujazd -dokumentacja projektowa” w kwocie 40 000,00 zł. „ Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 1455 O Olszowa - Ujazd” w kwocie 200 000,00 zł. „ Rozbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1461 O Sieroniowice -Ujazd w m. Jaryszów ul. Strzelecka – dokumentacja projektowa ” w kwocie 77 000,00 zł. „ Budowa brakującego odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej 1442 O Nogowczyce - Balcarzowice w m. Balcarzowice ul. 1 Maja - dokumentacja projektowa ” w kwocie 20 000,00 zł. „ Rozbudowa drogi poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 1457 O Ujazd -Niezdrowice – granica województwa śląskiego ( Pławniowice ) w m. Niezdrowice ul. Wiejska – dokumentacja projektowa” w kwocie 61 000,00 zł. „ Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1458 O Ujazd – Kędzierzyn-Koźle ul. 3 Maja w Ujeździe na odcinku od mostu na rzece Kłodnica do ul. Okrzei wraz dokumentacją projektową” w kwocie 55 100,00 zł. „Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego – droga powiatowa 1457 O w m. Niezdrowice ul. Wiejska” w kwocie 130 000,00 zł Rozdział 60095 Pozostała działalność w kwocie 300 000,00 zł ”;

§ 6057. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 200 000,00 zł
§ 6059. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100 000,00 zł
„Rewitalizacja Placu 1 Maja w Ujeździe” w kwocie 300 000,00 zł Urząd Miejski – Referat Gospodarki Gruntami Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 86 000,00 zł Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 86 000,00 zł
§ 4590. Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych w kwocie 34 000,00 zł
§ 6060. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 52 000,00 zł
Zakup nieruchomości - działka Nr 458, 459 w Ujeździe Urząd Miejski -Stanowisko ds. planowania przestrzennego i obsługi inwestora Dział 710 Działalność usługowa w kwocie 5 000,00 zł Rozdział 71095 Pozostała działalność w kwocie 5 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł 100 000,00 zł
Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 115 000,00 zł Rozdział 75023 Utrzymanie gmin(miast i miast na prawach powiatu) w kwocie
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 100 000,00 zł
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł
Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 50 000,00 zł Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 50 000,00 zł
§ 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 50 000,00 zł
PSP - Jaryszów Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 50 000,00 zł. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 50 000,00 zł
§ 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 50 000,00 zł
OPS Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie 20 762,86 zł Rozdział 85154 Przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 20 762,86 zł
§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 11 762,86 zł
Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 282 200,00 zł Rozdział 85295 Pozostała działalność w kwocie 282 200,00 zł
§ 4217. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 261 800,00 zł
§ 4437. Różne opłaty i składki w kwocie 20 400,00 zł
„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR ”;
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 3 136 467,00 zł. Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 123 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 123 000,00 zł
Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 6 000,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł
Marszałkowska Inicjatywa Sołecka w kwocie 6 000,00 zł – Stary Ujazd Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 1 104 437,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 25 000,00 zł
§ 6237. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 334 517,52 zł
§ 6239. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 744 919,48 zł
„Likwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w Gminie Ujazd, Gminie Bierawa i Gminie Leśnica” w kwocie 1 079 437,00 zł Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w kwocie 1 903 030,00 zł
§ 6057. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 489 230,00 zł
§ 6059. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 413 800,00 zł
„Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn ” w kwocie 1 903 030,00 zł Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 32 000,00 zł Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 12 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł
Marszałkowska Inicjatywa Sołecka w kwocie 6 000,00 zł – Jaryszów
§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 000,00 zł
„Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej”- Marszałkowska Inicjatywa Sołecka w kwocie 6 000,00 zł – Klucz Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 20 000,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł
Fundusz sołecki- Stary Ujazd w kwocie 20 000,00 zł
§ 4. Zwiększa się budżet gminy po stronie przychodów w kwocie 2 536 330,00 zł § 950. Wolne środki , o których mowa w art.217.ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 536 330,00 zł
§ 5. 1 360,00 zł
Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 39 538,01zł Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 1 360,00 zł Rozdział 75023 Utrzymanie gmin(miast i miast na prawach powiatu) w kwocie
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 1 360,00,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 38 178,01 zł. Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 38 178,01 zł
§ 6057. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 38 178,01 zł
§ 6. 1 360,00 zł
Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 39 538,01zł Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 1 360,00 zł Rozdział 75023 Utrzymanie gmin(miast i miast na prawach powiatu) w kwocie
§ 4610. Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego w kwocie 1 360,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 38 178,01 zł. Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 38 178,01 zł
§ 6059. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 38 178,01 zł
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom