Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.338.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 02-06-2022

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2022 poz. 559,583), art. 248, 249 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r poz.305,1236,1535,1773,1927,1981,2054,2270 2270 z 2022r. poz. 583,655), Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje.

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 51 169,28 zł Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 51 169,28 zł Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 51 169,28 zł § 2010. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 51 169,28 zł.
§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 24 000,00 zł PSP- Olszowa Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 24 000,00 zł Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 24 000,00 zł § 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 24 000,00 zł
§ 3. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 75 169,28 zł Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 75 169,28 zł Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 51 169,28 zł PSP Ujazd § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 214,95 zł
§ 4240. Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 21 495,29 zł
PSP Jaryszów
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 129,11 zł
§ 4240. Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 911,58 zł
PSP Olszowa
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 162,55 zł
§ 4240. Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 16 255,80 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność w kwocie 24 000,00 zł PSP - Olszowa
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 000,00 zł
§ 4. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 35 000,00 zł Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 600 Transport i łączność w kwocie 35 000,00 zł . Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 10 000,00 zł § 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł
Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne w kwocie 25 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 25 000,00 zł
§ 5. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 35 000,00 zł Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 600 Transport i łączność w kwocie 35 000,00 zł . Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 10 000,00 zł § 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł
Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne w kwocie 25 000,00 zł
§ 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 25 000,00 zł
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom