Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.340.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 07-06-2022

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2022 poz. 559,583), art. 248, 249 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r poz.305,1236,1535,1773,1927,1981,2054,2270 2270 z 2022r. poz. 583,655), Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje.

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 164 712,00 zł Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 1 920,00 zł Rozdział 75095 Pozostała działalność w kwocie 1 920,00 zł § 2700. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 920,00 zł
Fundusz Pomocowy Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 162 792,00 zł. Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 162 792,00 zł
§ 2700. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 162 792,00 zł
Fundusz Pomocowy
§ 2. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 164 712,00 zł Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 1 920,00 zł Rozdział 75095 Pozostała działalność w kwocie 1 920,00 zł § 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 920,00 zł
Fundusz Pomocowy Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 162 792,00 zł. Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 162 792,00 zł OPS
§ 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 9 000,00 zł
Fundusz Pomocowy Urząd Miejski – Referat Finansowo-Budżetowy
§ 3030. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 153 792,00 zł
Fundusz Pomocowy
§ 3. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 12 000,00 zł Urząd Miejski – Referat Gospodarki Gruntami Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 12 000,00 zł Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 12 000,00 zł § 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 12 000,00 zł
§ 4. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 12 000,00 zł Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 12 000,00 zł Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 12 000,00 zł § 4430. Różne opłaty i składki w kwocie 12 000,00 zł
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom