Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.341.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 14-06-2022

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zmianami) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 r.), zarządzam co następuje:

§ 1. Przeznaczam do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy:
1. lokal mieszkalny nr 1, o pow. użytkowej 54,98 m 2 , mieszczący się w budynku mieszkalnym, komunalnym, wielorodzinnym położonym w Ujeździe przy ul. Kwiatowej 3, na działce nr 884/12 o powierzchni 0,1248 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW OP1S/00071256/5. Ułamkowe części gruntu w 258/1000 częściach, przynależne do ww. lokalu sprzedane zostaną na własność. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego fragmenty miasta Ujazd oraz wsi Niezdrowice Nr X.52.2015 z dnia 31.08.2015 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, poz. 1993 z 18.09.2015 r. obowiązującą od dnia 03.10.2015 r. działka oznaczona jest symbolami MW.1 - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz KDD.1 - tereny dróg i ulic publicznych klasy dojazdowej. Działka znajduje się na obszarze rewitalizacji i nie znajduje się w Specjalnej Strefie Rewitalizacji. 2. lokal mieszkalny nr 2, o pow. użytkowej 53,59 m 2 , mieszczący się w budynku mieszkalnym, komunalnym, wielorodzinnym położonym w Ujeździe przy ul. Kwiatowej 3, na działce nr 884/12 o powierzchni 0,1248 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW OP1S/00071256/5. Ułamkowe części gruntu w 253/1000 częściach, przynależne do ww. lokalu sprzedane zostaną na własność. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego fragmenty miasta Ujazd oraz wsi Niezdrowice Nr X.52.2015 z dnia 31.08.2015 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, poz. 1993 z 18.09.2015 r. obowiązującą od dnia 03.10.2015 r. działka oznaczona jest symbolami MW.1 - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz KDD.1 - tereny dróg i ulic publicznych klasy dojazdowej. Działka znajduje się na obszarze rewitalizacji i nie znajduje się w Specjalnej Strefie Rewitalizacji. 3. lokal mieszkalny nr 4, o pow. użytkowej 54,10 m 2 , mieszczący się w budynku mieszkalnym, komunalnym, wielorodzinnym położonym w Ujeździe przy ul. Kwiatowej 3, na działce nr 884/12 o powierzchni 0,1248 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW OP1S/00071256/5. Ułamkowe części gruntu w 242/1000 częściach, przynależne do ww. lokalu sprzedane zostaną na własność. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego fragmenty miasta Ujazd oraz wsi Niezdrowice Nr X.52.2015 z dnia 31.08.2015 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, poz. 1993 z 18.09.2015 r. obowiązującą od dnia 03.10.2015 r. działka oznaczona jest symbolami MW.1 - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz KDD.1 - tereny dróg i ulic publicznych klasy dojazdowej. Działka znajduje się na obszarze rewitalizacji i nie znajduje się w Specjalnej Strefie Rewitalizacji. 4. lokal mieszkalny nr 1, o pow. użytkowej 43,14 m 2 , mieszczący się w budynku mieszkalnym, komunalnym, wielorodzinnym położonym w Ujeździe przy Placu 1 Maja 16, na działce nr 518, 519, 520, 521, 522 o łącznej powierzchni 0,1926 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW OP1S/0003936/9. Ułamkowe części gruntu w 193/1000 częściach, przynależne do ww lokalu sprzedane zostaną na własność. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego część miasta Ujazd uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Ujeździe Nr IV.29.2019 z dnia 29 stycznia 2019 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, poz. 706 z 18.02.2019 r. obowiązującą od dnia 05.03.2019 r. działki nr 518, 519 oznaczone są symbolami 7MWU - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług oraz 2KDG - tereny drogi publicznej klasy „G" - głównej. Działka znajduje się na obszarze rewitalizacji i nie znajduje się w Specjalnej Strefie Rewitalizacji.
§ 2. Sprzedaż nastąpi w trycie art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami na warunkach określonych w rozdziale drugim Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Nieruchomość sprzedana zostanie zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami - najemcy lokalu.
§ 4. Szczegółowy opis ww. nieruchomości zawiera wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, który podany zostanie do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie internetowej gminy Ujazd www.ujazd.pl, w biuletynie informacji publicznej gminy Ujazd www.bip.ujazd.pl, w prasie lokalnej oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe na okres 21 dni.
§ 5. Osoby, którym w odniesieniu do nieruchomości, wymienione w wykazie, służy stronie roszczenie w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami lub w odrębnych przepisów winne złożyć stosowny wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od daty wywieszenia wykazu.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom

 

DOCXZałącznik nr 1 0050.341.2022.docx (8,95KB)