Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.342.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 24-06-2022

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2022 poz. 559,583,1005,1079), art. 248, 249 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r poz.305,1236,1535,1773,1927,1981,2054,2270 2270 z 2022r. poz. 583,655,1079), Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje.

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 264 462,00 zł Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 8 000,00 zł Rozdział 75095 Pozostała działalność w kwocie 8 000,00 zł § 2030. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 8 000,00 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 5 000,00 zł Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 5 000,00 zł
§ 0750. Wpływy z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 5 000,00 zł
Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie 218 324,00 zł Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 218 324,00 zł
§ 2920. Subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 218 324,00 zł
Dział 855 Rodzina w kwocie 32 000,00 zł Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze w kwocie 2 000,00 zł
§ 2060. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 2 000,00 zł
Rozdział 85516 Systemy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 30 000,00 zł
§ 0690. Wpływy z różnych opłat w kwocie 30 000,00 zł
Dział 926 Kultura fizyczna w kwocie 1 138,00 zł Rozdział 92601 Obiekty sportowe w kwocie 1 138,00 zł
§ 0940. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 108,00 zł
§ 0950. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 030,00 zł
§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 34 000,00 zł Urząd Miejski – Referat Gospodarki Gruntami Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 34 000,00 zł Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 4 000,00 zł § 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł
Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 30 000,00 zł
§ 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 30 000,00 zł
§ 3. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 298 462,00 zł Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 22 000,00 zł Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 22 000,00 zł § 6210. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 22 000,00 zł
„Wymiana schodów w budynku komunalnym w Zimniej Wódce” w kwocie 22 000,00 zł Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 18 000,00 zł GZO Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 000,00 zł
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 000,00 zł
Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Rozdział 75095 Pozostała działalność w kwocie 8 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł
„Pod biało-czerwoną ”;
Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 5 000,00 zł Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 5 000,00 zł
§ 4520. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 500,00 zł
§ 4260. Zakup energii w kwocie 3 500,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 218 324,00 zł. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 178 424,00 zł PSP Ujazd
§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 11 700,00 zł
§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 000,00 zł
§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 800,00 zł
§ 4710. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 200,00 zł
§ 4790. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 81 603,00 zł
PSP Jaryszów
§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 2 100,00 zł
§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 500,00 zł
§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 550,00 zł
§ 4710. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 100,00 zł
§ 4790. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 26 000,00 zł
PSP Olszowa
§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1 700,00 zł
§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 000,00 zł
§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 400,00 zł
§ 4790. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 25 771,00 zł
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 17 200,00 zł PSP Jaryszów
§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 700,00 zł
§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 600,00 zł
§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 150,00 zł
§ 4790. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 000,00 zł
PSP Olszowa
§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 350,00 zł
§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 800,00 zł
§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100,00 zł
§ 4790. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 500,00 zł
Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 14 700,00 zł PP Ujazd
§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 900,00 zł
§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 000,00 zł
§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 300,00 zł
§ 4790. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 11 500,00 zł
Rozdział 80107 Świetlice szkolne w kwocie 8 000,00 zł PSP Ujazd
§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 150,00 zł
§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 700,00 zł
§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100,00 zł
§ 4790. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 000,00 zł
PSP Jaryszów
§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 150,00 zł
§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 400,00 zł
§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50,00 zł
§ 4790. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 200,00 zł
PSP Olszowa
§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50,00 zł
§ 4790. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 200,00 zł
Dział 855 Rodzina w kwocie 22 000,00 zł OPS Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze w kwocie 2 000,00 zł
§ 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 2 000,00 zł
Żłobek Publiczny Rozdział 85516 Systemy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 20 000,00 zł
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 000,00 zł
Urząd Miejski – Referat Gospodarki Gruntami Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 12 000,00 zł. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 12 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 12 000,00 zł
Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 926 Kultura fizyczna w kwocie 1 138,00 zł Rozdział 92601 Obiekty sportowe w kwocie 1 138,00,00 zł
§ 4260. Zakup energii w kwocie 1 138,00 zł
§ 4. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 15 400,00 zł Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 15 400,00 zł. PSP Ujazd Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 11 000,00 zł § 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 11 000,00 zł
PP Ujazd Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 4 400,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 900,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 3 500,00 zł
§ 5. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 15 400,00 zł Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 15 400,00 zł. PSP Ujazd Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 11 000,00 zł § 4520. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 000,00 zł
PP Ujazd Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 4 400,00 zł
§ 4520. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 400,00 zł
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom