Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLIX.315.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503), w związku z Uchwałą Nr XXXIV.231.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług publicznych w Niezdrowicach, uchwala się co następuje:

DZIAŁ I. Rozdział 1.
§ 1. 1. Stwierdza się, że ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług publicznych w Niezdrowicach nie naruszają ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd, przyjętego uchwałą Nr XL.226.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24 kwietnia 2014 r. 2. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług publicznych w Niezdrowicach, zwany dalej planem.
3. Obszar objęty planem obejmuje fragment wsi Niezdrowice, w tym działkę ewidencyjną nr 553/2 oraz część działek ewidencyjnych nr 554 i 558, zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 do uchwały.
4. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są:
1) załącznik nr 1 – rysunek planu w skali 1:1000;
2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu;
3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych;
4) załącznik nr 4 - dane przestrzenne o obiekcie.

5. Załączniki nr 2, 3 i 4 o których mowa w ust. 4 nie stanowią ustaleń planu.

§ 2. 1. Obowiązującymi oznaczeniami graficznymi zawartymi na rysunku planu są: 1) granica obszaru objętego planem;
2) linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
3) nieprzekraczalna linia zabudowy;
4) przeznaczenie terenu określone kolorem oraz symbolem literowym wyróżniającym go spośród innych terenów;
5) strefa ograniczonej wysokości zabudowy (BRA) lotniczego urządzenia naziemnego (LUN) cały obszar objęty planem;
6) strefa ochrony konserwatorskiej.

2. Pozostałe oznaczenia graficzne zawarte na rysunku planu mają charakter informacyjny.

§ 3. Ustalenia planu zawarte w części tekstowej i graficznej obowiązują łącznie.
§ 4. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o: 1) linii zabudowy nieprzekraczalnej – należy przez to rozumieć linię określającą minimalną odległość nadziemnych części budynków od linii rozgraniczających, zgodnie z ustaleniami planu; 2) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy obowiązujących ustaw wraz z aktami wykonawczymi; 3) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć przeznaczenie określone dla każdego wydzielonego liniami rozgraniczającymi terenu, które powinno przeważać w granicach działki budowlanej; 4) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, dopuszczone do realizacji jako uzupełnienie przeznaczenia podstawowego i nie będące z nim w konflikcie, które nie może występować samodzielnie, ani przeważać w granicach działki budowlanej; 5) stawce procentowej opłaty planistycznej – należy przez to rozumieć stawkę opłaty ustaloną w planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości, zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 6) terenie – należy przez to rozumieć obszar wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem wyróżniającym go spośród innych terenów, dla którego w planie ustalono przeznaczenie i zasady zagospodarowania; 7) usługach bezpieczeństwa publicznego – należy przez to rozumieć obiekty straży pożarnej, policji, pogotowia ratunkowego, zarządzania kryzysowego, zarządzania infrastrukturą energetyczną, wodną, kanalizacyjną i gazową; 8) wskaźniku powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć stosunek wielkości sumy powierzchni zabudowy wszystkich zlokalizowanych na działce budowlanej: budynków, wiat oraz tymczasowych obiektów budowlanych niepołączonych trwale z gruntem, do powierzchni tej działki, wyrażony w procentach. 2. Pozostałe określenia użyte w planie należy rozumieć zgodnie z ich znaczeniem zawartym w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w przepisach odrębnych.

Rozdział 2.
§ 5. W granicach planu wydziela się liniami rozgraniczającymi następujące tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania:
1) teren zabudowy usługowej, oznaczony na rysunku planu symbolem U ; 2) teren zabudowy zagrodowej oznaczony na rysunku planu symbolem RM ; 3) teren drogi wewnętrznej oznaczony na rysunku planu symbolem KDW .
DZIAŁ II. Rozdział 1.
§ 6. 1. Budowę oraz przebudowę obiektów budowlanych należy prowadzić zgodnie z zapisami planu oraz obowiązującymi przepisami odrębnymi, przy czym: 1) dopuszcza się utrzymanie, remont, bieżącą konserwację, zmianę sposobu użytkowania oraz przebudowę i rozbudowę istniejących budynków, które nie spełniają wymogów ustalonych w planie, przy czym nie może nastąpić zwiększenie przekroczenia ustalonych wskaźników i linii zabudowy;
2) w przypadku przebudowy i rozbudowy budynku, którego dach nie spełnia wymogów ustalonych w planie, dopuszcza się utrzymanie istniejącego kształtu dachu i nachylenia połaci oraz nawiązanie do niego nową częścią;
3) utrzymuje się istniejące budynki zlokalizowane w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki, dopuszcza się ich przebudowę i rozbudowę;
4) dopuszcza się przebudowę istniejących sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, jeśli nie koliduje to z planowanym przeznaczeniem podstawowym terenu i jego zagospodarowaniem.

2. Wskaźniki zagospodarowania terenów oraz zasady kształtowania zabudowy ustalono w przepisach szczegółowych uchwały.
3. Wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy , dla których ustala się: 1) przebieg zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu oraz ustaleniami szczegółowymi uchwały;
2) linie zabudowy dotyczą sytuowania nowej zabudowy, rozbudowy i przebudowy budynków istniejących oraz ich odbudowy na istniejących fundamentach;
3) dopuszcza się przekroczenie wyznaczonej linii zabudowy o maksymalnie 1,5 m przez: okapy dachu, gzymsy, balkony, wykusze, schody i pochylnie zewnętrzne.

4. Przy lokalizacji na działce obiektów budowlanych innych niż budynki, odległości od krawędzi jezdni zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 7. 1. Na obszarze objętym planem nie występują obszary przestrzeni publicznych w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 2. Jako przestrzeń publiczną wskazuje się teren U , dla którego ustala się dostosowanie zagospodarowania terenu do potrzeb osób pieszych oraz zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z przepisami odrębnymi.
Rozdział 2.
§ 8. 1. W celu ochrony wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniem, na całym obszarze objętym planem ustala się: 1) nakaz zabezpieczenia wszelkich powierzchni zagrożonych zanieczyszczeniem produktami ropopochodnymi i innymi substancjami szkodliwymi, w sposób uniemożliwiający ich przenikanie do gruntu i do wód;
2) nakaz prowadzenia gospodarki ściekowej zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 18 ust.1 pkt 2;
3) nakaz wstępnego podczyszczania wód opadowych i roztopowych z terenów dróg, parkingów oraz placów manewrowych, przed ich wprowadzeniem do gruntu lub do wód, na zasadach określonych w przepisach odrębnych;
4) zakaz składowania odpadów, z wyjątkiem niezanieczyszczonej ziemi, gleby i kruszyw mineralnych służących rekultywacji lub niwelacji terenu.

2. W celu ochrony powietrza na obszarze planu ustala się: 1) zakaz składowania i magazynowania materiałów sypkich, mogących powodować zapylenie lub zanieczyszczenie powietrza;
2) zakaz termicznego przekształcania odpadów, za wyjątkiem odpadów stanowiących biomasę pochodzenia roślinnego.

3. Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku należy przyjmować zgodnie z przepisami odrębnymi, w tym: 1) w przypadku lokalizacji na terenie U funkcji chronionych akustycznie, dla których w przepisach odrębnych ustanowione zostały dopuszczalne poziomy hałasu, wskaźniki te należy stosować odpowiednio jak dla funkcji chronionych, na zasadach określonych w przepisach odrębnych; 2) w przypadku stwierdzonego wystąpienia ponadnormatywnego hałasu w budynkach z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi należy stosować rozwiązania techniczne przewidziane w przepisach odrębnych z zakresu prawa budowlanego, ograniczające poziom hałasu do wymaganego przepisami odrębnymi.
4. Pozostałe wymagania w zakresie ochrony powietrza, wód, gleby, powierzchni ziemi, ochrony przed wibracjami i polami elektromagnetycznymi należy realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.
5. W zakresie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych, na obszarze objętym planem ustala się: 1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
2) dopuszcza się lokalizację przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na terenie oznaczonym symbolem U w zakresie zgodnym z przeznaczeniem terenu oraz ustaleniami zawartymi w przepisach szczegółowych uchwały.
6. Na obszarze objętym planem ustala się zakaz lokalizacji zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii.
§ 9. 1. W celu ochrony przyrody i krajobrazu na obszarze objętym planem ustala się: 1) retencję wód opadowych;
2) nasadzenia należy prowadzić roślinnością rodzimą, gatunkami nieinwazyjnymi;
3) dopuszcza się zmiany rzeźby terenu w zakresie niezbędnym dla realizacji inwestycji, przy czym dokonane zmiany nie mogą powodować zalewania nieruchomości sąsiednich, w tym dróg, przez wody opadowe i roztopowe.

§ 10. Zasady kształtowania krajobrazu zgodnie z ustaleniami dotyczącymi kształtowania zabudowy i zasad zagospodarowania terenów, zawartymi w przepisach szczegółowych uchwały.
Rozdział 3.
§ 11. 1. Na obszarze objętym planem nie występują: 1) zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków, objęte ochroną konserwatorską na podstawie przepisów odrębnych;
2) zabytki nieruchome wpisane do gminnej ewidencji zabytków;
3) stanowiska archeologiczne wpisane do ewidencji prowadzonej przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.

2. Ustala się strefę ochrony konserwatorskiej obejmującą układ przestrzenny historycznej zabudowy wsi. W strefie obowiązuje:
1) nakaz stosowania dachów stromych, dwuspadowych o nachyleniu połaci 30 o -45 o dla budynków mieszkalnych; 2) wysokość nowo wznoszonych budynków powinna odpowiadać wysokości zabudowy sąsiedniej o tym samym sposobie użytkowania, z tolerancją do 10%.

3. Na obszarze objętym planem nie ustala się dóbr kultury współczesnej.

Rozdział 4.
§ 12. 1. Obszar objęty planem położony jest w całości w strefie ograniczonej wysokości zabudowy (BRA) lotniczego urządzenia naziemnego (LUN), stanowiącego radar meteorologiczny (MET) numer 9902. W strefie obowiązują przepisy odrębne ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze. 2. Na obszarze objętym planem nie stwierdzono występowania innych terenów i obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym:
1) udokumentowanych terenów górniczych;
2) obszarów szczególnego zagrożenia powodzią;
3) obszarów osuwania się mas ziemnych;
4) krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planie zagospodarowania przestrzennego województwa.

Rozdział 5.
§ 13. W planie nie wyznacza się obszaru wymagającego dokonania scalenia i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych.
§ 14. 1. Ustala się następujące zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 1) minimalną szerokość frontu działki na terenie U - na 20 m; 2) minimalną powierzchnię działki na terenie U - na 1000 m 2 ; 3) kąt położenia granic nowo wydzielanych działek w stosunku do drogi w przedziale od 75º do 105º.
2. Podział gruntów rolnych, w tym na terenie oznaczonym symbolem RM , zgodnie z przepisami odrębnymi. 3. Dopuszcza się wydzielenie działek o mniejszej szerokości frontu i mniejszej powierzchni oraz inny kąt nachylenia granic działek w stosunku do drogi, jeżeli są one przeznaczone pod komunikację, obiekty infrastruktury technicznej, wody powierzchniowe oraz zieleń.
4. Na pozostałych terenach, które nie zostały wymienione w ust. 1 nie określa się szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ze względu na brak potrzeby i konieczności ich scalania i podziału.

Rozdział 6.
§ 15. 1. Na obszarze objętym planem nie występują tereny wymagające określenia sposobu i terminu ich tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania. 2. Zagospodarowanie terenów przeznaczonych pod zabudowę powinno spełniać wymogi przepisów odrębnych w zakresie dróg pożarowych.

Rozdział 7.
§ 16. 1. Obsługę obszaru objętego planem w zakresie komunikacji ustala się poprzez: 1) drogę wewnętrzną oznaczoną na rysunku planu symbolem KDW , dla której ustala się minimalne parametry techniczne jak dla drogi klasy dojazdowej, 2) drogę publiczną powiatową zlokalizowaną poza obszarem objętym planem.
2. Szczegółowe zasady zagospodarowania terenów dróg zawarto w ustaleniach szczegółowych uchwały.

§ 17. 1. Ustala się następujące ogólne zasady modernizacji , rozbudowy i budowy dróg : 1) dopuszcza się etapową budowę nowych oraz przebudowę istniejących dróg i ulic w dotychczasowych granicach pasa drogowego, zgodnie z warunkami technicznymi;
2) wszystkie drogi oraz tereny związane z komunikacją należy docelowo wyposażyć w system kanalizacji deszczowej;
3) lokalizowanie w pasie drogowym urządzeń i obiektów nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu, w tym sieci i obiekty infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi;
4) elementy przekroju poprzecznego oraz szerokość pasa jezdni zgodnie z przepisami odrębnymi;
5) organizacja miejsc do parkowania, w tym miejsc przeznaczonych do parkowania dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, zgodnie z przepisami odrębnymi.

Rozdział 8.
§ 18. 1. Ustala się obsługę terenów istniejącej i projektowanej zabudowy w zakresie infrastruktury technicznej, na następujących zasadach: 1) zaopatrzenie w wodę : a) do celów bytowych i gospodarczych, poprzez istniejącą i projektowaną gminną sieć wodociągową, przy czym dopuszcza się zwykłe korzystanie z wód o którym mowa w przepisach odrębnych,

b) do celów przeciwpożarowych, z istniejącej i projektowanej gminnej sieci wodociągowej przy uwzględnieniu warunku zabezpieczenia wody i dostępności hydrantów,

c) dopuszcza się rozbudowę i budowę sieci wodociągowej zgodnie z przepisami odrębnymi oraz ustaleniami szczegółowymi uchwały;


2) gospodarka ściekowa : a) odprowadzenie ścieków komunalnych i bytowych do oczyszczalni ścieków poprzez sieć kanalizacji sanitarnej,

b) dopuszcza się prowadzenie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz budowę przepompowni ścieków na wszystkich terenach, w sposób nie kolidujący z istniejącym i planowanym zagospodarowaniem; dopuszcza się wydzielanie działek obejmujących tereny ich lokalizacji;


3) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych: a) wszelkie drogi, place manewrowe, parkingi, dojazdy o utwardzonej nawierzchni, należy wyposażyć w system wewnętrznej kanalizacji deszczowej,

b) jako odbiornik wód z wewnętrznej kanalizacji deszczowej, po ich wstępnym oczyszczeniu, ustala się: kolektor kanalizacji deszczowej, studnie i rowy chłonne oraz zbiorniki retencyjno-infiltracyjne, z dopuszczeniem rozprowadzenia po nieruchomości zgodnie z lit. c,

c) dopuszcza się rozprowadzenie niezanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych po terenie nieruchomości, w sposób nie powodujący zalewania nieruchomości sąsiednich;


4) zaopatrzenie w energię elektryczną : a) z dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia,

b) dopuszcza się budowę nowych stacji transformatorowych na wszystkich terenach,

c) dopuszcza się wydzielanie działek dla stacji transformatorowych, przy zapewnieniu dostępu do drogi publicznej; ustala się minimalną odległość stacji transformatorowej od granicy działki na 1,5 m,

d) dopuszcza się wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w zakresie fotowoltaiki;


5) zaopatrzenie w gaz : a) poprzez budowę rozdzielczej sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa, na warunkach określonych w przepisach odrębnych,

b) szerokość stref kontrolowanych, zgodnie z przepisami odrębnymi,

c) dopuszcza się korzystanie ze zbiorników gazowych stacjonarnych lokalizowanych w granicach działki budowlanej zgodnie z przepisami odrębnymi;


6) zaopatrzenie w energię cieplną : a) poprzez indywidualne źródła ciepła, pracujące na paliwach niskoemisyjnych,

b) dopuszcza się nowoczesne wysokosprawne źródła opalane paliwem stałym, w tym pochodzenia rolniczego,

c) dopuszcza się wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w zakresie fotowoltaiki i pompy ciepła;


7) dostęp do usług telekomunikacji, w tym sieci szerokopasmowych : a) poprzez podłączenie do istniejącej i projektowanej sieci kablowej,

b) na terenach przeznaczonych pod zabudowę, przebudowę i rozbudowę sieci telekomunikacyjnej oraz budowę nowych odcinków sieci należy realizować w sposób nie kolidujący z przeznaczeniem podstawowym, to jest w pasie pomiędzy liniami rozgraniczającymi, a nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;

c) budowę obiektów i urządzeń przekaźnikowych telekomunikacji należy realizować zgodnie z przepisami odrębnymi.


8) gospodarka odpadami – zagospodarowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi i planem gospodarki odpadami.
DZIAŁ III. § 19. 1. Wyznacza się teren zabudowy usługowej oznaczony na rysunku planu symbolem U , dla którego ustala się następujące przeznaczenie: a) podstawowe:

a) usługi realizujące cele publiczne w zakresie kultury, oświaty, zdrowia, opieki i wychowania, sportu i rekreacji,

b) usługi bezpieczeństwa publicznego;

b) uzupełniające: sieci i obiekty infrastruktury technicznej.


2. Dopuszcza się przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w zakresie inwestycji celu publicznego.
3. Ustala się następujące wskaźniki i zasady zagospodarowania terenu:
1) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 50%;
2) powierzchnia biologicznie czynna: minimalnie 20% powierzchni działki budowlanej,
3) intensywność zabudowy: 0÷1;
4) linie zabudowy zgodnie z § 6 ust. 3;
5) liczba miejsc postojowych dla samochodów osobowych:
a) dla usług o których mowa w ust.1 pkt 1 lit. a - minimum 1 miejsce postojowe na każde 100 m 2 powierzchni użytkowej, lecz nie mniej niż 4,
b) dla usług bezpieczeństwa publicznego, o których mowa w ust.1 pkt 1 lit. b – minimum 1 miejsce postojowe na każde 150 m 2 powierzchni użytkowej, lecz nie mniej niż 2,
c) dodatkowo należy wyznaczyć miejsca postojowe dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w ilości 1 miejsce na każde rozpoczęte 15 miejsc;


6) liczba miejsc postojowych dla samochodów ciężarowych i autobusów - nie ustala się;
7) sposób realizacji miejsc postojowych ustala się jako wyznaczone na terenie, wbudowane w budynek o przeznaczeniu podstawowym lub w garażach.

4. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:
1) wysokość zabudowy maksymalnie 12 m, dopuszcza się przekroczenie wysokości przez urządzenia, instalacje i budowle związane z usługami bezpieczeństwa publicznego, przy czym ich wysokość całkowita nie może przekroczyć 15 m; 2) geometria i cechy dachów: dachy strome dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia głównych połaci do 30 o ÷45 o oraz dachy płaskie.
5. Ustala się stawkę procentową opłaty planistycznej w wysokości 10%.

§ 20. 1. Wyznacza się teren zabudowy zagrodowej oznaczony na rysunku planu symbolem RM , dla którego ustala się następujące przeznaczenie: 1) podstawowe:
a) zabudowa zagrodowa z wyłączeniem obiektów inwentarskich,

b) usługi w zakresie agroturystyki,


2) uzupełniające: infrastruktura techniczna.

2. Ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 40%;
2) powierzchnia biologicznie czynna: minimalnie 50%;
3) intensywność zabudowy: 0÷0,8;
4) linie zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu, w tym w granicy działki;
5) liczba miejsc postojowych: minimalnie 1 na każdy lokal mieszkalny lub pokój służący zakwaterowaniu;
6) ustala się sposób realizacji miejsc postojowych jako wyznaczone na terenie, wbudowane w budynek o przeznaczeniu podstawowym lub w garażach.

3. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:
1) wysokość zabudowy: maksymalnie 9 m, lecz nie więcej niż wysokość bezpośrednio sąsiadującego budynku zlokalizowanego na tej samej działce ewidencyjnej;
2) geometria i cechy dachów: dachy strome jednospadowe lub symetryczne dwuspadowe o kącie nachylenia głównych połaci 30 o ÷45 o , kryte dachówką matową lub blachodachówką w odcieniach czerwieni.
4. Ustala się stawkę procentową w wysokości 20%.

§ 21. 1. Wyznacza się teren drogi wewnętrznej oznaczony na rysunku planu symbolem KDW , dla którego ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe: droga wewnętrzna;
2) parametry techniczne:
a) klasa techniczna - droga o parametrach drogi dojazdowej, przystosowana dla ruchu pojazdów ciężarowych,

b) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu, lecz nie mniej niż 8 m.


2. Ustala się zasady zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej oraz zieleni urządzonej;
2) teren należy wyposażyć w system kanalizacji deszczowej;
3) wskaźniki zagospodarowania terenu – nie ustala się.

3. Ustala się stawkę procentową opłaty planistycznej w wysokości – 5%.

DZIAŁ IV. § 22. Na obszarze objętym planem traci moc Uchwała Nr XXXVI/203/2009 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w granicach administracyjnych wsi Niezdrowice (Dz. Urz. Woj. Op. z 2009 r. Nr 50 poz. 868).
§ 23. Sprawy nieuregulowane w niniejszej uchwale rozstrzyga się na podstawie przepisów odrębnych.
§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 25. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz publikacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ujeździe.
§ 26. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XLIX.315.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2022 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług publicznych w Niezdrowicach.pdf (1,41MB)

PDFZalacznik1 XLIX.315.2022.pdf (655,66KB)

DOCXZałącznik nr 2 XLIX.315.2022.docx (5,39KB)

DOCXZałącznik nr 3 XLIX.315.2022.docx (6,02KB)