Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLIX.316.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się rondu zlokalizowanemu na terenie miejscowości Olszowa w Gminie Ujazd, zlokalizowanego na części działek o nr ew. 320/2, 253/10 i 253/20, obręb Olszowa nazwę "Rondo Dywanów Kwietnych". § 2. Usytuowanie ronda o której mowa w § 1 przedstawia załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XLIX.316.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2022 w sprawie nadania nazwy rondu.pdf (1,37MB)

DOCXZałącznik nr 1 XLIX.316.2022.docx (1,37MB)