Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLIX.323.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2022

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), w związku z art.229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz.735 z późn.zm.), po rozpatrzeniu skargi Nr OG.1510.1.2022 z dnia 14.06.2022 r. Rada Miejska w Ujeździe, uchwala co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi na działalność Dyrektora ZGKiM i zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Ujeździe, w sprawie zarzutów postawionych w skardze, Rada Miejska uznaje skargę za bezzasadną.
§ 2. Uzasadnienie rozstrzygnięcia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej do poinformowania osoby skarżącej o sposobie załatwienia sprawy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XLIX.323.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2022 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalneji Mieszkaniowej.pdf (394,10KB)