Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.344.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-06-2022

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2022 poz. 559,583), art. 248, 249 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r poz.305,1236,1535,1773,1927,1981,2054,2270 2270 z 2022r. poz. 583,655), Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje.

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 216 882,02 zł Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 1 369,02 zł Rozdział 75095 Pozostała działalność w kwocie 1 369,02 zł § 2700. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 369,02 zł
Fundusz Pomocowy Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie 60 573,00 zł Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 60 573,00 zł
§ 2700. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 60 573,00 zł
Fundusz Pomocowy Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 154 940,00 zł. Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 154 940,00 zł
§ 2700. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 154 940,00 zł
Fundusz Pomocowy
§ 2. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 216 882,02 zł Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 1 369,02 zł Rozdział 75095 Pozostała działalność w kwocie 1 369,02 zł § 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 369,02 zł
Fundusz Pomocowy Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 60 573,00 zł Rozdział 80195 Pozostała działalność w kwocie 60 573,00 zł PSP - Ujazd
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 620,75 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł
§ 4240. Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 000,00 zł
PSP - Olszowa
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 840,97 zł
§ 4520. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 648,00 zł
PSP - Jaryszów
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 258,54 zł
§ 4520. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 100,00 zł
PP- Ujazd
§ 4240. Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 051,51 zł
GZO
§ 2900. Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 4 053,23 zł
Fundusz Pomocowy Urząd Miejski – Referat Finansowo-Budżetowy Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 154 940,00 zł. Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 154 940,00 zł
§ 3030. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 154 940,00 zł
Fundusz Pomocowy
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom