Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.345.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-06-2022

Na podstawie art. 6 pkt. 1 oraz art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899) oraz § 1 ust. 2 Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe NR XI/53/2011 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określania zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi zarządzam, co następuje:

§ 1. Na wniosek właściciela działek nr 252/4, 252/5, 252/9 położonych w Sieroniowicach, dokonano podziału geodezyjnego w/w działek o łącznej pow. 3,5453 ha i wydzielono z niej działkę nr 629, o pow. 0,1863 ha pod drogę publiczną.
Na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899), wydzielona działka nr 629 z mocy prawa za odszkodowaniem przeszła na rzecz Gminy Ujazd z dniem, w którym decyzja podziałowa Burmistrza Ujazdu |nr RG.6831.20.2020 z dnia 28.12.2020 r. stała się ostateczna. Cenę nabycia gruntu ustalono na podstawie przeprowadzonych negocjacji w Urzędzie Miejskim w Ujeździe w dniu 24 czerwca 2022 roku w wysokości: 39,95 zł za m 2 co daje kwotę: 74 426,85 zł (słownie: siedemdziesiąt czery tysiące czterysta dwadzieścia sześć złotych 85/100).
§ 2. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obejmującego część wsi Sieroniowice, uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Ujeździe nr XXXVIII.229.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. ogłoszą w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 219 z dnia 18.01.2018 r., obowiązującą od dnia 02.02.2018 r. oraz Rozstrzygnięciem Nadzorczym nr IN.I.743.8.2018.AD Wojewody Opolskiego z dnia 2 lutego 2018 r., ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 391 z dnia 7 lutego 2018 r. działka nr: 629 – położona jest na terenie oznaczonym symbolem B-2KDD – tereny dróg publicznych klasy dojazdowej.
§ 3. Nabycie nieruchomości następuje na cele publiczne tj. zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego należy do zadań własnych gminy zgodnie z art.7 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 559).
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom