Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.348.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-06-2022

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2022 poz. 559,583,1005,1079), art. 248, 249 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r poz.305,1236,1535,1773,1927,1981,2054,2270 2270 z 2022r. poz. 583,655,1079), Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje.

§ 1. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 11 350,00 zł Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 11 350,00 zł Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 8 750,00 zł PSP Ujazd § 3020. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 2 750,00 zł
PSP Olszowa
§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł
PSP Jaryszów
§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 1 600,00 zł PSP Olszowa
§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł
PSP Jaryszów
§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł
Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 1 000,00 zł PP Ujazd
§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł
§ 2. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 11 350,00 zł GZO Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 11 350,00 zł Rozdział 80195 Pozostała działalność w kwocie 11 350,00 zł § 3020. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 11 350,00 zł
§ 3. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 37 700,00 zł GZO Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 3 700,00 zł Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 700,00 zł § 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 3 700,00 zł
Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 10 000,00 zł Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 10 000,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł
Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 24 000,00 zł Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 24 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 24 000,00 zł
Fundusz sołecki- Jaryszów
§ 4. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 37 700,00 zł GZO Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 3 700,00 zł Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 700,00 zł § 4260. Zakup energii w kwocie 3 000,00 zł
§ 4520. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 700,00 zł
Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 10 000,00 zł Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 10 000,00 zł
§ 4260. Zakup energii w kwocie 10 000,00 zł
Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 24 000,00 zł Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 24 000,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 000,00 zł
Fundusz sołecki- Jaryszów
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom