Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.349.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 07-07-2022

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) - zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną, zwaną dalej „Komisją", jako organ doradczy w sprawach budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej dotyczącej planowania i zagospodarowania przestrzennego.
§ 2. Kadencja członków Komisji trwa 5 lat.
§ 3. 1. Komisja składa się z 3 członków.
2. W skład Komisji wchodzą osoby o wykształceniu i przygotowaniu fachowym związanym bezpośrednio z teorią i praktyką planowania przestrzennego.
3. Do Komisji zostają powołani:
1) dr hab.inż.arch. Krzysztof Kafka
2) mgr inż.arch. Ewa Oglęcka
3) mgr inż.arch. Renata Klimek

4. Na Przewodniczącego Komisji wyznaczam Panią Ewę Oglęcką.

§ 4. Organizację oraz tryb działania Komisji określa Regulamin stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Obsługę techniczną Komisji, a w szczególności:

1) udostępniania i przekazywania Komisji materiałów niezbędnych do zajęcia stanowiska,

2) prowadzenia dokumentacji formalno-prawnej, w skład której wchodzi w szczególności wykaz wydanych przez Komisję opinii,

3) organizowanie posiedzeń i zawiadamianie członków Komisji o terminach i miejscach posiedzeń
prowadzić będzie pracownik zatrudniony na stanowisku ds. planowania przestrzennego i obsługi inwestora w Urzędzie Miejskim w Ujeździe.


§ 6. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie BIP. § 7. Traci moc zarządzenie nr 0050.244.2021 z dnia 12 maja 2021 r.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Hubert Ibrom

 

DOCXZałącznik nr 1 0050.349.2022.docx (9,23KB)