Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.350.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 12-07-2022

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005) oraz § 4 ust. 9 Regulaminu Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - „Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia zarządza się, co następuje:

§ 1. Wdraża się procedurę monitorowania utrzymania efektów projektu realizowanego przez Gminę Ujazd pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”.
§ 2. Procedurę monitorowania utrzymania efektów projektu, o którym mowa w §1. , określa Regulamin stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Gminnego Zarządu Oświaty w Ujeździe.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

Hubert Ibrom