Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLIX.324.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2022

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2022 poz. 559 z późn.zm.), art.211, 212 ustawy z dnia 27.08. 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 477 465,19 zł. I. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 2 000,00 zł. 1. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 000,00 zł. 1) dochody bieżące w kwocie 2 000,00 zł
a) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 000,00 zł.


II. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 156 000 ,00 zł.
1. Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 6 000,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 6 000,00 zł
a) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie kart podatkowej w kwocie 6 000,00 zł.


2. Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 150 000,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 150 000,00 zł
a) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 150 000,00 zł.


III. Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie 224 941,94 zł.
1. Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 121 678,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 121 678,00 zł
a) subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 121 678,00 zł.


2. Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 103 263,94 zł 1) dochody bieżące w kwocie 80 336,40 zł
a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 40 336,40 zł,

b) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 40 000,00 zł;


2) dochody majątkowe w kwocie 22 927,54 zł
a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 22 927,54 zł.


IV. Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 81 002,25 zł.
1. Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców w kwocie 81 002,25 zł 1) dochody majątkowe w kwocie 77 145,00 zł
a) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 77 145,00 zł
1 środki europejskie w kwocie 77 145,00 zł „Solidarni z Ukrainą- pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim”;


2) dochody bieżące w kwocie 3 857,25 zł
a) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kwocie 3 857,25 zł
1 środki europejskie w kwocie 3 857,25 zł „Solidarni z Ukrainą- pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim”.


V. Dział 855 Rodzina w kwocie 7 121,00 zł.
1. Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 7 121,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 7 121,00 zł
a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 7 121,00 zł.


VI. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 6 400,00 zł.
1. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 1 400,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 1 400,00 zł
a) wpływy z różnych opłat w kwocie 1400,00 zł.


2. Rozdział 90095 Pozostała działalność w kwocie 5 000,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 5 000,00 zł
a) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5 000,00 zł.


§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 328 212,94 zł. I. Dział 600 Transport i łączność w kwocie 140 000,00 zł. 1. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe w kwocie 138 000,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 138 000,00 zł
a) dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 138 000,00 zł
„Rozbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1461 O Sieroniowice -Ujazd w m. Jaryszów ul. Strzelecka – dokumentacja projektowa ” w kwocie 77 000,00 zł.
„Rozbudowa drogi poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 1457 O Ujazd -Niezdrowice – granica województwa śląskiego (Pławniowice ) w m. Niezdrowice ul. Wiejska – dokumentacja projektowa” w kwocie 61 000,00 zł.


2. Rozdział 60095 Pozostała działalność w kwocie 2 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 2 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2 000,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 2 000,00 zł.II. Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie 9 500,00 zł.
1. Rozdział 85195 Pozostała działalność w kwocie 9 500,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 9 500,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 9 500,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 9 500,00 zł.III. Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 50 400,00 zł.
1. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia w kwocie 50 400,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 50 400,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 50 400,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 50 400,00 zł.IV. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 60 000,00 zł.
1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 45 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 45 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 45 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 45 000,00 zł;2) wydatki majątkowe w kwocie 15 000,00 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 , w części związanej z realizacja zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 15 000,00 zł

„Poprawa gospodarki wodnej w Gminie Ujazd oraz budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na osiedlu Piaski w Ujeździe –etap III”- budżet gminy w kwocie 15 000,00 zł.


V. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 34 000,00 zł.
1. Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie 10 000,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 10 000,00 zł
a) dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł
Konserwacja ołtarza bocznego w kościele w Olszowej ”;
Fundusz sołecki – Olszowa w kwocie 10 000,00 zł.


2. Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 24 000,00 zł. 1) wydatki bieżące w kwocie 24 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 24 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 24 000,00 zł
Fundusz sołecki – Olszowa w kwocie 24 000,00 zł.VI. Dział 926 Kultura fizyczna w kwocie 34 312,94 zł.
1. Rozdział 92601 Obiekty sportowe w kwocie 34 312,94 zł. 1) wydatki majątkowe w kwocie 25 312,94 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 25 312,94 zł
„Budowa wiaty w Niezdrowicach ”;
Fundusz sołecki – Niezdrowice w kwocie 25 312,94 zł.


2) wydatki bieżące w kwocie 9 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 9 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 9 000,00 zł
Fundusz sołecki – Zimna Wódka w kwocie 9 000,00 zł.§ 3. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 805 678,13 zł. I. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna, gaz i wodę w kwocie 45 000,00 zł. 1. Rozdział 40002 Dostarczanie wody w kwocie 45 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 45 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 45 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 45 000,00 zł.II. Dział 600 Transport i łączność w kwocie 105 000,00 zł.
1. Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy w kwocie 88 000,00 zł 1) dotacje na zadania bieżące w kwocie 88 000,00 zł
1 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 88 000,00 zł.

2. Rozdział 60095 Pozostała działalność w kwocie 17 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 2 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2 000,00 zł;2) wydatki majątkowe w kwocie 15 000,00 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacja zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 15 000,00 zł
1 budżet gminy w kwocie 15 000,00 zł
„Rewitalizacja Placu 1 Maja w Ujeździe” w kwocie 15 000,00 zł.III. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 94 000,00 zł.
1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 94 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 94 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 94 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 94 000,00 zł.IV. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 2 000,00 zł.
1. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 2 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2 000,00 zł.V. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 43 500,00 zł.
1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 43 500,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 43 500,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 34 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 34 000,00 zł
Fundusz sołecki – Olszowa w kwocie 34 000,00 zł;b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 500,00 zł.


VI. Dział 757 Obsługa długu publicznego w kwocie 130 000,00 zł.
1. Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki w kwocie 130 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 130 000,00 zł
a) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 130 000,00 zł.


VII. Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie 20 000,00 zł.
1. Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 20 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 20 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 20 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 20 000,00 zł.VIII. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 121 678,00 zł.
1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 93 917,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 93 917,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 93 917,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 93 917,00 zł.2. Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 27 761,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 27 761,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 27 761,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 27 761,00 zł.IX. Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie 13 312,94 zł.
1. Rozdział 85195 Pozostała działalność w kwocie 13 312,94 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 13 312,94 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 13 312,94 zł
„Tężnia solankowa ”;
Fundusz sołecki – Niezdrowice w kwocie 13 312,94 zł.


X. Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 131 402,25 zł.
1. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia w kwocie 50 400,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 50 400,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 50 400,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 50 400,00 zł.2. Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców w kwocie 81 002,25 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 3 857,25 zł
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3 857,25 zł
„Solidarni z Ukrainą- pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim ”;


2) wydatki majątkowe w kwocie 77 145,00 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 , w części związanej z realizacja zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 77 145,00 zł

„Solidarni z Ukrainą- pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim”. ”;


XI. Dział 855 Rodzina w kwocie 7 121,00 zł.
1. Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 7 121,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 7 121,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 7 121,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 7 121,00 zł.XII. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 41 663,94 zł.
1. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 1 400,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 1 400,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 400,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1 400,00 zł.2. Rozdział 90095 Pozostała działalność w kwocie 40 263,94 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 40 263,94 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 40 263,94 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 40 263,94 zł.XIII. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 39 000,00 zł.
1. Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 39 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 39 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 9 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 9 000,00 zł
Fundusz sołecki – Zimna Wódka w kwocie 9 000,00 zł;b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 30 000,00 zł
1 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 30 000,00 zł.XIV. Dział 926 Kultura fizyczna w kwocie 12 000,00 zł.
1. Rozdział 92601 Obiekty sportowe w kwocie 12 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 12 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 12 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12 000,00 zł
Fundusz sołecki – Niezdrowice w kwocie 12 000,00 zł.§ 4. Dokonuje się następujących zmian w załączniku Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XL.266.2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok
„Plan dotacji z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2022 ”;
1) Zmniejsza się dotację na zadania inwestycyjne § 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, o kwotę 138 000,00 zł ( Dział 600, rozdz.60014 )
2) Zwiększa się dotację bieżącą § 2900 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 88 000,00 zł ( Dział 600, rozdz.60004 ) 3) Zwiększa się dotację bieżącą § 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 30 000,00 zł ( Dział 921, rozdz.92109 )

§ 5. Dokonuje się następujących zmian w załączniku Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XL.266.2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok
„Plan dotacji z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2022 ”;
1) Zmniejsza się dotację na zadania inwestycyjne § 6570 -dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł
( Dział 921, rozdz.92120 )


§ 6. Dokonuje się następujących zmian w załączniku Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XL.266.2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok
„Plan zadań inwestycyjnych na rok 2022 ”;
1. Zmniejsza się wydatki.
Dotacje na zadania inwestycyjne:
a) „ Rozbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1461 O Sieroniowice -Ujazd w m. Jaryszów ul. Strzelecka – dokumentacja projektowa ” w kwocie 77 000,00 zł ( Dział 600, rozdz.60014),

b) „ Rozbudowa drogi poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 1457 O Ujazd -Niezdrowice – granica województwa śląskiego ( Pławniowice ) w m. Niezdrowice ul. Wiejska – dokumentacja projektowa” w kwocie 61 000,00 zł. ( Dział 600, rozdz.60014 ),

c) „Konserwacja ołtarza bocznego w kościele w Olszowej” w kwocie 10 000,00 zł( Dział 921, rozdz.92120 ),
Inwestycje i zakupy inwestycyjne


a) „Poprawa gospodarki wodnej w Gminie Ujazd oraz budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na osiedlu Piaski w Ujeździe –etap III”- w kwocie 15 000,00 zł ( Dział 900, rozdz.90001),

b) „Budowa wiaty w Niezdrowicach” w kwocie 25 312,94 zł ( Dział 926, rozdz.92601 ).


2. Zwiększa się wydatki.
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
a) „Rewitalizacja Placu 1 Maja w Ujeździe” w kwocie 15 000,00 zł (Dział 600, rozdz.60095),

b) „Tężnia solankowa” w kwocie 13 312,94 zł ( Dział 851, rozdz.85195),

c) „Solidarni z Ukrainą” w kwocie 77 145,00 zł ( Dział 852, rozdz.85231).


§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XLIX.324.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2022 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2022 rok.pdf (316,03KB)