Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.352.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 18-07-2022

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2022 poz. 559,583,1005,1079), art. 248, 249 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r poz.305,1236,1535,1773,1927,1981,2054,2270 2270 z 2022r. poz. 583,655,1079,1283), Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje.

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 73 660,00 zł Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 73 660,00 zł Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 4 660,00 zł § 2030. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych ) w kwocie 4 660,00 zł
Rozdział 85216 Zasiłki stałe w kwocie 29 000,00 zł
§ 2030. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych ) w kwocie 29 000,00 zł
Rozdział 85295 Pozostała działalność w kwocie 40 000,00 zł
§ 2010. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 40 000,00 zł.
§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 94 426,00 zł Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 80 100,00 zł Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 67 000,00 zł PSP Olszowa § 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 12 000,00 zł
PSP Jaryszów
§ 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 55 000,00 zł
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 13 100,00 zł PSP Jaryszów
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 100,00 zł
OPS Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 4 326,00 zł Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 1 326,00 zł
§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 326,00 zł
§ 4710. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 000,00 zł
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 3 000,00 zł
§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł
Urząd Miejski – Referat Gospodarki Gruntami Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 10 000,00 zł Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 10 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł
§ 3. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 168 086,00 zł Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 80 100,00 zł Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 13 100,00 zł PSP Jaryszów § 4260. Zakup energii w kwocie 5 000,00 zł
§ 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł
§ 4520. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 100,00 zł
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 67 000,00 zł PSP Olszowa
§ 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł
PSP Jaryszów
§ 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 55 000,00 zł
OPS Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 77 986,00 zł Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 4 660,00 zł
§ 4130. Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 4 660,00 zł
Rozdział 85216 Zasiłki stałe w kwocie 29 000,00 zł
§ 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 29 000,00 zł
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 1 326,00 zł
§ 4410. Podróże służbowe krajowe w kwocie 1 326,00 zł
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 3 000,00 zł
§ 4410. Podróże służbowe krajowe w kwocie 3 000,00 zł
Rozdział 85295 Pozostała działalność w kwocie 40 000,00 zł
§ 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 40 000,00 zł
Urząd Miejski – Referat Gospodarki Gruntami Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 10 000,00 zł Rozdział 90095 Pozostała działalność w kwocie 10 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł
§ 4. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 15 800,00 zł Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 600 Transport i łączność w kwocie 12 600,00 zł . Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 11 500,00 zł § 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 11 500,00 zł
Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne w kwocie 1 100,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 1 100,00 zł
PSP Jaryszów Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 3 200,00 zł Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 3 200,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 200,00 zł
§ 5. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 15 800,00 zł Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 600 Transport i łączność w kwocie 12 600,00 zł . Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 11 500,00 zł § 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 11 500,00 zł
Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne w kwocie 1 100,00 zł
§ 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 1 100,00 zł
PSP Jaryszów Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 3 200,00 zł Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 3 200,00 zł
§ 4260. Zakup energii w kwocie 2 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł
§ 4520. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 700,00 zł
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom