Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.356.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-07-2022

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zmianami) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 r.), zarządzam co następuje:

§ 1. Przeznaczam do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy:
1. lokal mieszkalny nr 4, o pow. użytkowej 54,20 m 2 , mieszczący się w budynku mieszkalnym, komunalnym, wielorodzinnym położonym w Ujeździe przy ul. Strzeleckiej 11, na działce nr 884/18 o powierzchni 0,1493 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW OP1S/00048628/4. Ułamkowe części gruntu w 255/1000 częściach, przynależne do ww. lokalu sprzedane zostaną na własność. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego fragmenty miasta Ujazd oraz wsi Niezdrowice Nr X.52.2015 z dnia 31.08.2015 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, poz. 1993 z 18.09.2015 r. obowiązującą od dnia 03.10.2015 r. działka oznaczona jest symbolami MW.2 - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz KDL.2 - tereny dróg i ulic publicznych klasy lokalnej. Działka znajduje się na obszarze rewitalizacji i nie znajduje się w Specjalnej Strefie Rewitalizacji.
§ 2. Sprzedaż nastąpi w trycie art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami na warunkach określonych w rozdziale drugim Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Nieruchomość sprzedana zostanie zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami - najemcy lokalu.
§ 4. Szczegółowy opis ww. nieruchomości zawiera wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, który podany zostanie do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie internetowej gminy Ujazd www.ujazd.pl, w biuletynie informacji publicznej gminy Ujazd www.bip.ujazd.pl, w prasie lokalnej oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe na okres 21 dni.
§ 5. Osoby, którym w odniesieniu do nieruchomości, wymienione w wykazie, służy stronie roszczenie w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami lub w odrębnych przepisów winne złożyć stosowny wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od daty wywieszenia wykazu.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  Hubert Ibrom

 

DOCXZałącznik nr 1 0050.356.2022.docx (8,27KB)