Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.359.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 25-08-2022

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.), art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.1634 z późn.zm.), art.111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U z 2022 r. poz.583 z późn.zm.) oraz § 14 Uchwały Nr XL.266.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20 grudnia 2021 r w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok, Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 106 283,00 zł. I. Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 99 020,00 zł. 1. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 11 520,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 11 520,00 zł
a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 11 520,00 zł.


2. Rozdział 85295 Pozostała działalność w kwocie 87 500,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 87 500,00 zł
a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 87 500,00 zł.


II. Dział 855 Rodzina w kwocie 7 263,00 zł.
1. Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze w kwocie 6 888,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 6 888,00 zł
a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci kwocie 6 888,00 zł.


2. Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny w kwocie 375,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 375,00 zł
a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 375,00 zł.


§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 3 000,00 zł. I. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 3 000,00 zł. 1. Rozdział 90095 Pozostała działalność w kwocie 3 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 3 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 3 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3 000,00 zł.§ 3. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 109 283,00 zł. I. Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 99 020,00 zł. 1. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 11 520,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 11 520,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 11 520,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 11 520,00 zł.2. Rozdział 85295 Pozostała działalność w kwocie 87 500,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 87 500,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2 500,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 2 500,00 zł,b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 85 000,00 zł.


II. Dział 855 Rodzina w kwocie 7 263,00 zł.
1. Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze w kwocie 6 888,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 6 888,00 zł
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 888,00 zł.


2. Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny w kwocie 375,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 375,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 375,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 375,00 zł.III. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 3 000,00 zł.
1. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 3 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 3 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 3 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3 000,00 zł.§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Hubert Ibrom

PDF   Zarządzenie Nr 0050.359.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 25-08-2022 w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok.pdf (190,61KB)

PDFZalacznik3 0050.359.2022.pdf (372,17KB)

PDFZalacznik4 0050.359.2022.pdf (288,67KB)

PDFZalacznik5 0050.359.2022.pdf (431,06KB)

PDFZalacznik6 0050.359.2022.pdf (200,86KB)

PDFZalacznik7 0050.359.2022.pdf (199,48KB)

PDFZalacznik8 0050.359.2022.pdf (210,47KB)

PDFZalacznikTABELA_NR_2 0050.359.2022.pdf (552,01KB)