Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr L.327.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-09-2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm. 1) ) art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762, z późn. zm. 2) ) oraz art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi, Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały nr XIII.105.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21 października 2019 r. (Dz. U. Woj. Opolskiego z 2019 r. poz. 3295) w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków i innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ujazd, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 6 w pkt 4 zamienia się kropkę na przecinek,
2) w § 6 po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
5) sprawowanie funkcji mentora. ”;

3) w § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
4. Nauczycielom wymienionym w § 6 ust. 1 pkt 4 i 5 przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości do 3 % ich stawki wynagrodzenia zasadniczego z zaokrągleniem do pełnych złotych ”;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2022 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr L.327.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-09-2022 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków i innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadz.pdf (189,85KB)