Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr L.330.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-09-2022

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ujazd w sprawach:
1) w których przepisy prawa wskazują przeprowadzenie konsultacji;
2) innych ważnych dla Gminy Ujazd.

2. W przypadku uregulowania zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w przepisach powszechnie obowiązujących w zakresie objętym tymi przepisami, niniejszą uchwałę stosuje się w zakresie nieuregulowanym w tych przepisach.
3. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich mieszkańców, jeżeli były przeprowadzone zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem.

§ 2. 1. Konsultacje z mieszkańcami Gminy Ujazd przeprowadza się w celu poznania opinii, uwag i propozycji mieszkańców o sprawie poddanej konsultacjom.
2. Zasięg konsultacji, o których mowa w § 1 może być ograniczony do terenu jednej lub kilku jednostek pomocniczych lub terenu miasta Ujazd. 3. Konsultacje przeprowadza się w oparciu o zasadę pomocniczości, suwerenności, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

§ 3. Konsultacje mogą być prowadzone:
1) z inicjatywy własnej Burmistrza Ujazdu;
2) na wniosek grupy co najmniej 5 radnych;
3) na wniosek grupy co najmniej 50 mieszkańców Gminy Ujazd;
4) na wniosek co najmniej 2 organizacji pozarządowych.

§ 4. Konsultacje społeczne mogą być przeprowadzone w następujących formach:
1) wyłożenia do publicznego wglądu na okres od 7 do 30 dni projektu wymagającego konsultacji wraz z określeniem terminu i formy składania wniosków, uwag i opinii mieszkańców;
2) zebrań mieszkańców w poszczególnych jednostkach pomocniczych gminy;
3) badań ankietowych lub sondaży w formie tradycyjnej albo elektronicznej w tym formularzy internetowych;
4) pisemnego lub elektronicznego przekazania opinii;
5) innych, zapewniających możliwość przekazania lub wymianę opinii.

§ 5. 1. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych składany jest do Burmistrza Ujazdu i powinien zawierać:
1) wskazanie osób reprezentujących podmiot, o którym mowa w § 3 ; 2) proponowany cel i przedmiot konsultacji;
3) proponowany zasięg terenowy konsultacji;
4) propozycję terminu konsultacji;
5) propozycję form konsultacji;
6) propozycję miejsca przeprowadzenia konsultacji;
7) uzasadnienie.

2. Wzór wniosku o przeprowadzenie konsultacji określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Do wniosku o przeprowadzenie konsultacji społecznych zgłoszonych z inicjatywy mieszkańców należy ponadto dołączyć listę mieszkańców składających wniosek, zawierającą imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz własnoręczny podpis każdego z nich. Wzór listy mieszkańców składających wniosek o przeprowadzenie konsultacji określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Burmistrz Ujazdu dokonuje formalnej oceny złożonego wniosku w terminie 14 dni, licząc od dnia jego złożenia. W przypadku stwierdzenia braków formalnych wzywa do uzupełnienia w terminie 7 dni, a w przypadku nieuzupełnienia wniosku w określonym terminie, pozostawia go bez rozpatrzenia informując o tym wnioskodawcę.
5. Burmistrz Ujazdu rozpatruje złożony wniosek w terminie 30 dni od dnia jego wpływu, informując wnioskodawcę o sposobie jego rozpatrzenia.

§ 6. 1. Burmistrz Ujazdu wydaje i podaje do publicznej wiadomości, zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, określając w nim:
1) przedmiot i cel;
2) zasięg terytorialny konsultacji, chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej;
3) formy w jakiej będą przeprowadzane konsultacje społeczne;
4) termin i miejsce przeprowadzenia konsultacji społecznych;
5) komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Ujeździe, jednostki organizacyjne Gminy, upoważnione osoby lub inne podmioty, odpowiedzialne za przeprowadzenie konsultacji i sporządzenie protokołu określającego ich przebieg i wyniki.

2. Zarządzenie o konsultacjach społecznych publikuje się na co najmniej 3 dni przed terminem ich rozpoczęcia w:
1) Biuletynie Informacji Publicznej ; 2) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ujeździe ; 3) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ujeździe.

3. W konsultacjach, o ile zachodzi taka potrzeba, możliwy jest udział ekspertów zewnętrznych, pełniących rolę doradczą dla uczestników konsultacji.
4. Gmina Ujazd zapewnia obsługę merytoryczną i organizacyjną spotkań i innych form konsultacyjnych oraz ponosi koszty organizacji konsultacji.

§ 7. 1. Po przeprowadzeniu konsultacji sporządza się protokół zawierający wynik konsultacji społecznych.
2. W protokole zapisuje się ponadto formę przeprowadzenia konsultacji społecznych i jej termin, temat, zasięg i miejsce przeprowadzenia konsultacji.

§ 8. Informacja o wynikach konsultacji społecznych podawana jest do publicznej wiadomości nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji w:
1) Biuletynie Informacji Publicznej ; 2) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ujeździe ; 3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ujeździe.

§ 9. Wyniki konsultacji nie mają charakteru wiążącego.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr L.330.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-09-2022 w sprawie określenia zasad i trybu konsultacji z mieszkańcami Gminy Ujazd.pdf (599,30KB)

PDFZalacznik1 L.330.2022.pdf (106,55KB)

PDFZalacznik2 L.330.2022.pdf (86,06KB)