Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr L.331.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-09-2022

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.), art.211, 212 ustawy z dnia 27.08. 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 5 032 675,84 zł. I. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 20 371,57 zł. 1. Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 7 380,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 7 380,00 zł
a) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 7 380,00 zł.


2. Rozdział 75095 Pozostała działalność w kwocie 12 991,57 zł 1) dochody bieżące w kwocie 12 991,57 zł
a) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 12 991,57 zł
Fundusz Pomocy.


II. Dział 752 Obrona narodowa w kwocie 1 200,00 zł.
1. Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne w kwocie 1 200,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 1 200,00 zł
a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 200,00 zł.


III. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 222 558,27 zł.
1. Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 208 000,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 208 000,00 zł
a) wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 208 000,00 zł.


2. Rozdział 75618 Wpłaty z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 14 558,27 zł 1) dochody bieżące w kwocie 14 558,27 zł
a) wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 10 558,27 zł,

b) wpływy z różnych opłat w kwocie 4 000,00 zł.


IV. Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie 171 003,00 zł.
1. Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 171 003,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 171 003,00 zł
a) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 30 000,00 zł,

b) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 141 003,00 zł
Fundusz Pomocy.


V. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 17 000,00 zł.
1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 10 000,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 10 000,00 zł
a) wpływy z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 10 000,00 zł.


2. Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 7 000,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 7 000,00 zł
a) wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 000,00 zł.


VI. Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 3 822 495,00 zł.
1. Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 22 750,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 22 750,00 zł
a) wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w kwocie 22 750,00 zł.


2. Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców w kwocie 77 145,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 77 145,00 zł
a) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 77 145,00 zł
1 środki europejskie w kwocie 77 145,00 zł „Solidarni z Ukrainą - pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim”.


3. Rozdział 85295 Pozostała działalność w kwocie 3 722 600,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 3 722 600,00 zł
a) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 700,00 zł
Fundusz Pomocy,


b) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 3 717 900,00 zł
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- Dodatek węglowy.


VII. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 704 900,00 zł.
1. Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 704 900,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 704 900,00 zł
a) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 704 900,00 zł
Fundusz Pomocy.


VIII. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 6 548,00 zł.
1. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 6 548,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 6 548,00 zł
a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 548,00 zł.


IX. Dział 855 Rodzina w kwocie 6 000,00 zł.
1. Rozdział 85595 Pozostała działalność w kwocie 6 000,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 6 000,00 zł
a) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6 000,00 zł
Fundusz Pomocy.


X. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 60 600,00 zł.
1. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 60 600,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 60 600,00 zł
a) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 60 600,00 zł.


§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 1 217 489,57 zł. I. Dział 710 Działalność usługowa w kwocie 40 000,00 zł. 1. Rozdział 71035 Cmentarze w kwocie 40 000,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 40 000,00 zł
a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 40 000,00 zł.


II. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 12 991,57 zł.
1. Rozdział 75095 Pozostała działalność w kwocie 12 991,57 zł 1) dochody bieżące w kwocie 12 991,57 zł
a) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 12 991,57 zł
Fundusz Pomocy.


III. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 208 000,00 zł.
1. Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 208 000,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 208 000,00 zł
a) wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 208 000,00 zł.


IV. Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie 141 003,00 zł.
1. Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 141 003,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 141 003,00 zł
a) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 141 003,00 zł
Fundusz Pomocy.


V. Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 104 595,00 zł.
1. Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 22 750,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 22 750,00 zł
a) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w kwocie 22 750,00 zł.


2. Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców w kwocie 77 145,00 zł 1) dochody majątkowe w kwocie 77 145,00 zł
a) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 77 145,00 zł
1 środki europejskie w kwocie 77 145,00 zł „Solidarni z Ukrainą - pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim”.


3. Rozdział 85295 Pozostała działalność w kwocie 4 700,00 zł. 1) dochody bieżące w kwocie 4 700,00 zł
a) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 4 700,00 zł
Fundusz Pomocy.


VI. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 704 900,00 zł.
1. Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 704 900,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 704 900,00 zł
a) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 704 900,00 zł
Fundusz Pomocy.


VII. Dział 855 Rodzina w kwocie 6 000,00 zł.
1. Rozdział 85595 Pozostała działalność w kwocie 6 000,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 6 000,00 zł
a) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 6 000,00 zł
Fundusz Pomocy.


§ 3. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 1 235 789,57 zł. I. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 30 000,00 zł. 1. Rozdział 01008 Melioracje wodne w kwocie 30 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 30 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 30 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 30 000,00 zł.II. Dział 710 Działalność usługowa w kwocie 40 000,00 zł.
1. Rozdział 71035 Cmentarze w kwocie 40 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 40 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 40 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 40 000,00 zł.III. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 12 991,57 zł.
1. Rozdział 75095 Pozostała działalność w kwocie 12 991,57 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 12 991,57 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 12 991,57 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 7 509,07 zł,

2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5 482,50 zł
Fundusz Pomocy.IV. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 32 400,00 zł.
1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 32 400,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 32 400,00 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 32 400,00 zł
„Wzmocnienie fundamentów budynku OSP w Starym Ujeździe ”;


V. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 300 903,00 zł.
1. Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 159 900,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 159 900,00 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 159 900,00 zł
„Budowa Gminnego Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym w Ujeździe ”;


2. Rozdział 80195 Pozostała działalność w kwocie 141 003,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 141 003,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 141 003,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 90 790,26 zł,

2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 50 212,74 zł
Fundusz Pomocy.VI. Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 104 595,00 zł.
1. Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 22 750,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 22 750,00 zł
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 22 750,00 zł.


2. Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców w kwocie 77 145,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 77 145,00 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacja zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 77 145,00 zł
„Solidarni z Ukrainą - pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim ”;


3. Rozdział 85295 Pozostała działalność w kwocie 4 700,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 4 700,00 zł
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 700,00 zł
Fundusz Pomocy.


VII. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 704 900,00 zł.
1. Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 704 900,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 704 900,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 700,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 1 200,00 zł,

2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 500,00 zł;b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 703 200,00 zł
Fundusz Pomocy.


VIII. Dział 855 Rodzina w kwocie 6 000,00 zł.
1. Rozdział 85595 Pozostała działalność w kwocie 6 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 6 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 115,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 115,00 zł;b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 885,00 zł
Fundusz Pomocy.


IX. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 4 000,00 zł.
1. Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 4 000,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 4 000,00 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4 000,00 zł
„Budowa wiaty rekreacyjnej na placu zabaw w Ujeździe przy ulicy Gliwickiej ”;


§ 4. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 5 050 975,84 zł. I. Dział 600 Transport i łączność w kwocie 25 000,00 zł. 1. Rozdział 60095 Pozostała działalność w kwocie 25 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 25 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 25 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 25 000,00 zł.II. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 153 271,57 zł.
1. Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 28 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 28 000,00 zł
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 28 000,00 zł.


2. Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 112 280,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 112 280,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 112 280,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 112 280,00 zł.3. Rozdział 75095 Pozostała działalność w kwocie 12 991,57 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 12 991,57 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 12 991,57 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 7 509,07 zł,

2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5 482,50 zł
Fundusz Pomocy.III. Dział 752 Obrona narodowa w kwocie 1 200,00 zł.
1. Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne w kwocie 1 200,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 1 200,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1 000,00 zł,b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 200,00 zł.


IV. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 32 400,00 zł.
1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 32 400,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 32 400,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 22 400,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 2 400,00 zł,

2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 20 000,00 zł;b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 000,00 zł.


V. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 158 003,00 zł.
1. Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 17 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 17 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 17 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 17 000,00 zł.2. Rozdział 80195 Pozostała działalność w kwocie 141 003,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 141 003,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 141 003,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 90 790,26 zł,

2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 50 212,74 zł
Fundusz Pomocy.VI. Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie 10 558,27 zł.
1. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 10 558,27 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 10 558,27 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 10 558,27 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10 558,27 zł.VII. Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 3 872 495,00 zł.
1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej w kwocie 50 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 50 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 50 000,00 zł.2. Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 22 750,00 zł. 1) wydatki bieżące w kwocie 22 750,00 zł
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 22 750,00 zł.


3. Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców w kwocie 77 145,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 77 145,00 zł
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 77 145,00 zł
„Solidarni z Ukrainą - pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim ”;


4. Rozdział 85295 Pozostała działalność w kwocie 3 722 600,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 4 700,00 zł
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 700,00 zł
Fundusz Pomocy;


2) wydatki bieżące w kwocie 3 717 900,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 3 717 900,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 56 800,00 zł,

2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 16 100,00 zł,b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 645 000,00 zł
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- Dodatek węglowy.


VIII. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 704 900,00 zł.
1. Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 704 900,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 704 900,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 700,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 1 200,00 zł,

2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 500,00 zł;b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 703 200,00 zł
Fundusz Pomocy.


IX. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 6 548,00 zł.
1. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 6 548,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 6 548,00 zł
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 548,00 zł.


X. Dział 855 Rodzina w kwocie 26 000,00 zł.
1. Rozdział 85508 Rodziny zastępcze w kwocie 20 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 20 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 20 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 20 000,00 zł.2. Rozdział 85595 Pozostała działalność w kwocie 6 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 6 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 115,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 115,00 zł,b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 885,00 zł
Fundusz Pomocy.


XI. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 60 600,00 zł.
1. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 60 600,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 60 600,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 60 600,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 60 600,00 zł.§ 5. Dokonuje się następujących zmian w załączniku Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XL.266.2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok
„Plan zadań inwestycyjnych na rok 2022 ”;
1. Zmniejsza się wydatki.
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
a) „Wzmocnienie fundamentów budynku OSP w Starym Ujeździe” w kwocie 32 400,00 zł (Dział 754, rozdz.75412),

b) „Budowa Gminnego Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym w Ujeździe” w kwocie 159 900,00 zł (Dział 801, rozdz.80104),

c) „ Budowa wiaty rekreacyjnej na placu zabaw w Ujeździe przy ulicy Gliwickiej” w kwocie 4 000,00 zł (Dział 921, rozdz.92195),

d) „Solidarni z Ukrainą- pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim” w kwocie 77 145,00 zł (Dział 852, rozdz.85231).


§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr L.331.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-09-2022 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2022 rok.pdf (341,06KB)