Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.360.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 25-08-2022

 


NNa podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

(Dz.U z 2022 poz. 559,583,1005,1079,1561), art. 248, 249 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1634), Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 106 283,00 zł Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 99 020,00 zł Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 11 520,00 zł § 2030. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych ) w kwocie 11 520,00 zł
Rozdział 85295 Pozostała działalność w kwocie 87 500,00 zł
§ 2010. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 87 500,00 zł.
Dział 855 Rodzina w kwocie 7 263,00 zł Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze w kwocie 6 888,00 zł
§ 2060. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci kwocie 6 888,00 zł
Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny w kwocie 375,00 zł
§ 2010. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 375,00 zł.
§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 3 000,00 zł Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 3 000,00 zł Rozdział 90095 Pozostała działalność w kwocie 3 000,00 zł § 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł
§ 3. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 109 283,00 zł OPS Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 99 020,00 zł Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 11 520,00 zł § 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 520,00 zł
Rozdział 85295 Pozostała działalność w kwocie 87 500,00 zł
§ 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 85 000,00 zł
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 500,00 zł
OPS Dział 855 Rodzina w kwocie 7 263,00 zł Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze w kwocie 6 888,00 zł
§ 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 6 888,00 zł
Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny w kwocie 375,00 zł
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 375,00 zł
Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 3 000,00 zł Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 3 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł
§ 4. 2 500,00 zł
Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 2 500,00 zł Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 2 500,00 zł Rozdział 75023 Utrzymanie gmin(miast i miast na prawach powiatu) w kwocie
§ 4140. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 500,00 zł
§ 5. 2 500,00 zł
Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 2 500,00 zł Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 2 500,00 zł Rozdział 75023 Utrzymanie gmin(miast i miast na prawach powiatu) w kwocie
§ 4520. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 500,00 zł
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom