Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.373.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-09-2022

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2022 poz. 559 z późn.zm), art. 248, 249 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1634 z późn.zm), Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 5 032 675,84 zł Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 20 371,57 zł Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 7 380,00 zł § 0950. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 7 380,00 zł
Rozdział 75095 Pozostała działalność w kwocie 12 991,57 zł
§ 2100. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 12 991,57 zł
Fundusz Pomocy Dział 752 Obrona narodowa w kwocie 1 200,00 zł Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne w kwocie 1 200,00 zł
§ 2010. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 200,00 zł.
Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 222 558,27 zł. Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 208 000,00 zł
§ 0340. Wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 208 000,00 zł
Rozdział 75618 Wpłaty z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 14 558,27 zł
§ 0270. wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 10 558,27 zł
§ 0690. Wpływy z różnych opłat w kwocie 4 000,00 zł
Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie 171 003,00 zł Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 171 003,00 zł
§ 0920. Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 30 000,00 zł
§ 2100. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 141 003,00 zł
Fundusz Pomocy Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 17 000,00 zł. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 10 000,00 zł
§ 0750. Wpływy z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 10 000,00 zł
Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 7 000,00 zł
§ 0970. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 000,00 zł
Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 3 822 495,00 zł Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 22 750,00 zł
§ 0720. Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w kwocie 22 750,00 zł
Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców w kwocie 77 145,00 zł
§ 2057. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kwocie 77 145,00 zł
1 środki europejskie w kwocie 77 145,00 zł
„Solidarni z Ukrainą- pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim ”;
Rozdział 85295 Pozostała działalność w kwocie 3 722 600,00 zł

§ 2100. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 700,00 zł
Fundusz Pomocy
§ 2180. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 3 717 900,00 zł
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- Dodatek węglowy Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 704 900,00 zł Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 704 900,00 zł
§ 2100. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 704 900,00 zł
Fundusz Pomocy Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 6 548,00 zł Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 6 548,00 zł
§ 2030. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 548,00 zł.
Dział 855 Rodzina w kwocie 6 000,00 zł. Rozdział 85595 Pozostała działalność w kwocie 6 000,00 zł
§ 2100. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6 000,00 zł
Fundusz Pomocy Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 60 600,00 zł Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 60 600,00 zł
§ 2460. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 60 600,00 zł
§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 1 217 489,57 zł Dział 710 Działalność usługowa w kwocie 40 000,00 zł Rozdział 71035 Cmentarze w kwocie 40 000,00 zł § 2020. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 40 000,00 zł
Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 12 991,57 zł Rozdział 75095 Pozostała działalność w kwocie 12 991,57 zł
§ 2700. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 12 991,57 zł
Fundusz Pomocy Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 208 000,00 zł. Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 208 000,00 zł
§ 0340. Wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 208 000,00 zł
Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie 141 003,00 zł Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 141 003,00 zł
§ 2700. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 141 003,00 zł
Fundusz Pomocy Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 104 595,00 zł Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 22 750,00 zł
§ 0960. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w kwocie 22 750,00 zł
Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców w kwocie 77 145,00 zł
§ 6257. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kwocie 77 145,00 zł
1 środki europejskie w kwocie 77 145,00 zł
„Solidarni z Ukrainą- pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim ”;
Rozdział 85295 Pozostała działalność w kwocie 4 700,00 zł

§ 2700. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 4 700,00 zł
Fundusz Pomocy Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 704 900,00 zł Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 704 900,00 zł
§ 2700. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 704 900,00 zł
Fundusz Pomocy Dział 855 Rodzina w kwocie 6 000,00 zł. Rozdział 85595 Pozostała działalność w kwocie 6 000,00 zł
§ 2700. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 6 000,00 zł
Fundusz Pomocy
§ 3. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 1 235 789,57 zł Urząd Miejski – Referat Gospodarki Gruntami Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 30 000,00 zł Rozdział 01008 Melioracje wodne w kwocie 30 000,00 zł § 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 30 000,00 zł
Urząd Miejski -Stanowisko ds. planowania przestrzennego i obsługi inwestora Dział 710 Działalność usługowa w kwocie 40 000,00 zł Rozdział 71035 Cmentarze w kwocie 40 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,00 zł
Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 12 991,57 zł Rozdział 75095 Pozostała działalność w kwocie 12 991,57 zł Fundusz Pomocy Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 509,07 zł
§ 4260. Zakup energii w kwocie 382,50 zł
Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 5 100,00 zł
Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 32 400,00 zł Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 32 400,00 zł
§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 32 400,00 zł
„Wzmocnienie fundamentów budynku OSP w Starym Ujeździe ”;
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 300 903,00 zł. Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 159 900,00 zł
§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 159 900,00 zł
„Budowa Gminnego Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym w Ujeździe ”;
Rozdział 80195 Pozostała działalność w kwocie 141 003,00 zł Fundusz Pomocy PSP- Ujazd
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 620,75 zł
§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 979,85 zł
§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 999,51 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł
§ 4240. Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 000,00 zł
§ 4710. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 420,00 zł
§ 4790. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 40 417,00 zł
PSP- Jaryszów
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 258,54 zł
§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 589,01 zł
§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 223,21 zł
§ 4520. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 100,00 zł
§ 4710. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 100,00 zł
§ 4790. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 172,70 zł
PSP- Olszowa
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 840,97 zł
§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 634,60 zł
§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 144,01 zł
§ 4520. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 648,00 zł
§ 4790. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 568,80 zł
PP-Ujazd
§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 545,15 zł
§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 78,63 zł
§ 4240. Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 051,51 zł
§ 4790. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 197,53 zł
GZO
§ 2900. Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 9 413,23 zł
OPS Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 104 595,00 zł Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 22 750,00 zł
§ 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 22 750,00 zł
Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców w kwocie 77 145,00 zł
§ 6057. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 77 145,00 zł
„Solidarni z Ukrainą- pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim ”;
Rozdział 85295 Pozostała działalność w kwocie 4 700,00 zł Fundusz Pomocy
§ 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 4 700,00 zł
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 704 900,00 zł Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 704 900,00 zł Fundusz Pomocy OPS
§ 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 75 000,00 zł
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 200,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł
Urząd Miejski – Referat Finansowo-Budżetowy
§ 3030. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 628 200,00 zł
OPS Dział 855 Rodzina w kwocie 6 000,00 zł. Rozdział 85595 Pozostała działalność w kwocie 6 000,00 zł Fundusz Pomocy
§ 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 5 885,00 zł
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 115,00 zł
Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 4 000,00 zł Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 4 000,00 zł
§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 000,00 zł
„ Budowa wiaty rekreacyjnej na placu zabaw w Ujeździe przy ulicy Gliwickiej ”;

§ 4. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 5 050 975,84 zł Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 600 Transport i łączność w kwocie 25 000,00 zł . Rozdział 60095 Pozostała działalność w kwocie 25 000,00 zł § 4260. Zakup energii w kwocie 2 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 23 000,00 zł
Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 153 271,57 zł Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 28 000,00 zł
§ 3030. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 28 000,00 zł
Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 112 280,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł
§ 4260. Zakup energii w kwocie 15 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 75 000,00 zł
§ 4410. Podróże służbowe krajowe w kwocie 2 280,00
Rozdział 75095 Pozostała działalność w kwocie 12 991,57 zł Fundusz Pomocy Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy
§ 4370. Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 382,50
§ 4740. Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 509,07 zł
Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych
§ 4370. Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 100,00 zł
Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 752 Obrona narodowa w kwocie 1 200,00 zł Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne w kwocie 1 200,00 zł
§ 3030. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 200,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 600,00 zł
Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 32 400,00 zł Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 32 400,00 zł
§ 3030. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 000,00 zł
§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 400,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 158 003,00 zł. Urząd Miejski – Referat Finansowo-Budżetowy Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 17 000,00 zł
§ 4430. Różne opłaty i składki w kwocie 17 000,00 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność w kwocie 141 003,00 zł Fundusz Pomocy PSP- Ujazd
§ 4350. Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności ) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28 000,00 zł
§ 4740. Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 620,75 zł
§ 4750. Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 40 417,00 zł
§ 4850. Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 399,36 zł
PSP- Jaryszów
§ 4740. Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 258,54 zł
§ 4750. Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 172,70 zł
§ 4850. Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 912,22 zł
§ 4860. Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 100,00 zł
PSP- Olszowa
§ 4740. Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 840,97 zł
§ 4750. Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 568,80 zł
§ 4850. Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 778,61 zł
§ 4860. Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 648,00 zł
PP-Ujazd
§ 4350. Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności ) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 051,51 zł
§ 4750. Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 197,53 zł
§ 4850. Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 623,78 zł
GZO
§ 4370. Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 413,23 zł
OPS Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie 10 558,27 zł Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 10 558,27 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 10 558,27 zł
OPS Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 3 872 495,00 zł Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej w kwocie 50 000,00 zł
§ 4330. Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 50 000,00 zł
Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 22 750,00 zł
§ 3290. Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 22 750,00 zł
Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców w kwocie 77 145,00 zł
§ 4357. Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności ) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 645,00 zł
§ 4377. Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 55 500,00 zł
„Solidarni z Ukrainą- pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim ”;
Rozdział 85295 Pozostała działalność w kwocie 3 722 600,00zł Fundusz Pomocy w kwocie 4 700,00 zł
§ 3290. Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 700,00 zł
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- Dodatek węglowy w kwocie 3 717 900,00 zł
§ 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 3 645 000,00 zł
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 463,00 zł
§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 174,00 zł
§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 163,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 100,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 4 012,00 zł
§ 4700. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 988,00 zł
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 704 900,00 zł Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 704 900,00 zł Fundusz Pomocy OPS
§ 3290. Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 75 000,00 zł
§ 4370. Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 500,00 zł
§ 4740. Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 200,00 zł
Urząd Miejski – Referat Finansowo-Budżetowy
§ 3280. Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 628 200,00 zł
OPS Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 6 548,00 zł Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 6 548,00 zł
§ 3240. Stypendia dla uczniów w kwocie 6 220,00 zł
§ 3260. Inne formy pomocy uczniom w kwocie 328,00 zł
OPS Dział 855 Rodzina w kwocie 26 000,00 zł Rozdział 85508 Rodziny zastępcze w kwocie 20 000,00 zł
§ 4330. Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20 000,00 zł
Rozdział 85595 Pozostała działalność w kwocie 6 000,00 zł Fundusz Pomocy
§ 3290. Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 885,00 zł
§ 4740. Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 115,00 zł
Urząd Miejski –Gminny Koordynator Ochrony Powietrza Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 60 600,00 zł Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 60 600,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 60 600,00 zł
§ 5. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 1 629,96 zł PSP - Ujazd Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 429,96 zł. Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 429,96 zł § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4,26 zł
§ 4240. Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 425,70 zł
OPS Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 1 200,00 zł Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 1 200,00 zł
§ 4280. Zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 200,00 zł
§ 6. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 1 629,96 zł PSP - Jaryszów Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 429,96 zł. Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 429,96 zł § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4,26 zł
§ 4240. Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 425,70 zł
OPS Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 1 200,00 zł Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 1 200,00 zł
§ 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 500,00 zł
§ 4410. Podróże służbowe krajowe w kwocie 700,00 zł
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom