Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.376.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-09-2022

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.), art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.1634 z późn.zm.), art.111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U z 2022 r. poz.583 z późn.zm.) oraz § 14 Uchwały Nr XL.266.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok, Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 94 317,93 zł. I. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 61,93 zł. 1. Rozdział 75095 Pozostała działalność w kwocie 61,93 zł 1) dochody bieżące w kwocie 61,93 zł
1 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 61,93 zł
Fundusz Pomocy.


II. Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie 30 546,00 zł.
1. Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 30 546,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 30 546,00 zł
1 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 30 546,00 zł
Fundusz Pomocy.


III. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 300,00 zł.
1. Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 300,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 300,00 zł
1 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 300,00 zł
Fundusz Pomocy.


IV. Dział 855 Rodzina w kwocie 63 410,00 zł.
1. Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 51 640,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 51 640,00 zł
a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 51 640,00 zł.


2. Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 11 770,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 11 770,00 zł
a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 11 770,00 zł.


§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 65 468,86 zł. I. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 14 000,00 zł. 1. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie w kwocie 14 000,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 14 000,00 zł
a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 14 000,00 zł.


II. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 2 068,20 zł.
1. Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 2 068,20 zł 1) dochody bieżące w kwocie 2 068,20 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 068,20 zł.


III. Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 31 949,46 zł.
1. Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 900,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 900,00 zł
a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 900,00 zł.


2. Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 20 670,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 20 670,00 zł
a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)w kwocie 20 670,00 zł.


3. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe w kwocie 280,46 zł 1) dochody bieżące w kwocie 280,46 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 280,46 zł.


4. Rozdział 85216 Zasiłki stałe w kwocie 10 000,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 10 000,00 zł
a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 10 000,00 zł.


5. Rozdział 85295 Pozostała działalność w kwocie 99,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 99,00 zł
1 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 99,00 zł
Fundusz Pomocy.


IV. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 16 136,00 zł.
1. Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 16 136,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 16 136,00 zł
1 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 16 136,00 zł
Fundusz Pomocy.


V. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 1 015,20 zł.
1. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 1 015,20 zł 1) dochody bieżące w kwocie 1 015,20 zł
a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 015,20 zł.


VI. Dział 855 Rodzina w kwocie 300,00 zł.
1. Rozdział 85595 Pozostała działalność w kwocie 300,00 zł 1 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 300,00 zł
Fundusz Pomocy.


§ 3. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 97 251,93 zł. I. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 61,93 zł. 1. Rozdział 75095 Pozostała działalność w kwocie 61,93 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 61,93 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 61,93 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 61,93 zł
Fundusz Pomocy.II. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 30 546,00 zł.
1. Rozdział 80195 Pozostała działalność w kwocie 30 546,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 30 546,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 30 546,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 30 296,00 zł,

2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 250,00 zł
Fundusz Pomocowy.III. Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 2 900,00 zł.
1. Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 2 900,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 2 900,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2 900,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2 900,00 zł.IV. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 300,00 zł.
1. Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 300,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 300,00 zł
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 300,00 zł
Fundusz Pomocy.


V. Dział 855 Rodzina w kwocie 63 444,00 zł.
1. Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze w kwocie 34,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 34,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 34,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 34,00 zł.2. Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 51 640,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 51 640,00zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 20 000,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 20 000,00 zł,b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 31 640,00 zł.


3. Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 11 770,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 11 770,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 11 770,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 11 770,00 zł.§ 4. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 68 402,86 zł. I. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 14 000,00 zł. 1. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie w kwocie 14 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 14 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 14 000,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 14 000,00 zł.II. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 2 068,20 zł.
1. Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 2 068,20 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 2 068,20 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2 068,20 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2 068,20 zł.III. Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 34 849,46 zł.
1. Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 900,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 900,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 900,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 900,00 zł.2. Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 23 570,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 23 570,00 zł
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 23 570,00 zł.


3. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe w kwocie 280,46 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 280,46 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 5,61 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5,61 zł,b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 274,85 zł


4. Rozdział 85216 Zasiłki stałe w kwocie 10 000,00 zł. 1) wydatki bieżące w kwocie 10 000,00 zł
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 000,00 zł.


5. Rozdział 85295 Pozostała działalność w kwocie 99,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 99,00 zł
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 99,00 zł
Fundusz Pomocy.


IV. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 16 136,00 zł.
1. Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 16 136,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 16 136,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 536,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 36,00 zł,

2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 500,00 zł ,b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 600,00 zł
Fundusz Pomocy.


V. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 1 015,20 zł.
1. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 1 015,20 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 1 015,20 zł
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 015,20 zł.


VI. Dział 855 Rodzina w kwocie 334,00 zł.
1. Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze w kwocie 34,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 34,00 zł
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 34,00 zł.


2. Rozdział 85595 Pozostała działalność w kwocie 300,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 300,00 zł
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 300,00 zł
Fundusz Pomocy.


§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Hubert Ibrom

PDF   Zarządzenie Nr 0050.376.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-09-2022 w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok.pdf (248,53KB)

PDFZalacznik3 0050.376.2022.pdf (372,17KB)

PDFZalacznik4 0050.376.2022.pdf (288,67KB)

PDFZalacznik5 0050.376.2022.pdf (431,06KB)

PDFZalacznik6 0050.376.2022.pdf (200,86KB)

PDFZalacznik7 0050.376.2022.pdf (199,48KB)

PDFZalacznik8 0050.376.2022.pdf (210,47KB)

PDFZalacznikTABELA_NR_2 0050.376.2022.pdf (552,01KB)