Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.377.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-09-2022

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2022 poz. 559 z późn.zm), art. 248, 249 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1634 z późn.zm), Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 94 317,93 zł Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 61,93 zł Rozdział 75095 Pozostała działalność w kwocie 61,93 zł § 2100. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 61,93,00 zł
Fundusz Pomocy Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie 30 546,00 zł Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 30 546,00 zł
§ 2100. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 30 546,00 zł
Fundusz Pomocy Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 300,00 zł. Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 300,00 zł
§ 2100. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 300,00 zł
Fundusz Pomocy Dział 855 Rodzina w kwocie 63 410,00 zł Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 51 640,00 zł
§ 2010. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 51 640,00 zł.
Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 11 770,00 zł
§ 2010. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 11 770,00 zł.
§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 65 468,86 zł Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 14 000,00 zł Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie w kwocie 14 000,00 zł § 2010. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 14 000,00 zł.
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 2 068,20 zł Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 2 068,20 zł
§ 2010. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 068,20 zł.
Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 31 949,46 zł Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 900,00 zł
§ 2030. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych ) w kwocie 900,00 zł
Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 20 670,00 zł
§ 2030. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych )w kwocie 20 670,00 zł
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe w kwocie 280,46 zł
§ 2010. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 280,46 zł
Rozdział 85216 Zasiłki stałe w kwocie 10 000,00 zł
§ 2030. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych ) w kwocie 10 000,00 zł
Rozdział 85295 Pozostała działalność w kwocie 99,00 zł
§ 2100. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 99,00 zł
Fundusz Pomocy Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 16 136,00 zł. Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 16 136,00 zł
§ 2100. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 16 136,00 zł
Fundusz Pomocy Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 1 015,20 zł Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 1 015,20 zł
§ 2030. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 015,20 zł.
Dział 855 Rodzina w kwocie 300,00 zł. Rozdział 85595 Pozostała działalność w kwocie 300,00 zł
§ 2100. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 300,00 zł
Fundusz Pomocy
§ 3. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 97 251,93 zł Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 61,93 zł Rozdział 75095 Pozostała działalność w kwocie 61,93 zł § 4740. Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 61,93 zł
Fundusz Pomocy Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 30 546,00 zł Rozdział 80195 Pozostała działalność w kwocie 30 546,00 zł Fundusz Pomocy PSP - Ujazd
§ 4750. Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 300,00 zł
§ 4850. Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 064,00 zł
PSP - Olszowa
§ 4750. Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 850,00 zł
§ 4850. Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 369,00 zł
PSP - Jaryszów
§ 4750. Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 900,00 zł
§ 4850. Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 176,00 zł
PP-Ujazd
§ 4750. Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 200,00 zł
§ 4850. Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 437,00 zł
GZO
§ 4370. Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 250,00 zł
OPS Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 2 900,00 zł Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 2 900,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 2 900,00 zł
OPS Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 300,00 zł. Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 300,00 zł
§ 3290. Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 300,00 zł
Fundusz Pomocy OPS Dział 855 Rodzina w kwocie 63 444,00 zł Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze w kwocie 34,00 zł
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34,00 zł
Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 51 640,00 zł
§ 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 31 640,00 zł
§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 000,00 zł
Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 11 770,00 zł
§ 4130. Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 11 770,00 zł
§ 4. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 68 402,86 zł Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 14 000,00 zł Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie w kwocie 14 000,00 zł § 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 000,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 2 068,20 zł Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 2 068,20 zł PSP -Ujazd
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13,83 zł
§ 4240. Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 383,44 zł
PSP -Olszowa
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6,64 zł
§ 4240. Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 664,29 zł
OPS Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 34 849,46 zł Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 900,00 zł
§ 4130. Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 900,00 zł
Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 23 570,00 zł
§ 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 23 570,00 zł
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe w kwocie 280,46 zł
§ 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 274,85 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5,61 zł
Rozdział 85216 Zasiłki stałe w kwocie 10 000,00 zł
§ 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 10 000,00 zł
Rozdział 85295 Pozostała działalność w kwocie 99,00 zł
§ 3290. Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 99,00 zł
Fundusz Pomocy OPS Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 16 136,00 zł. Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 16 136,00 zł
§ 3290. Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 15 600,00 zł
§ 4370. Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 500,00 zł
§ 4740. Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 36,00 zł
Fundusz Pomocy OPS Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 1 015,20 zł Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 1 015,20 zł
§ 3240. Stypendia dla uczniów w kwocie 19,20 zł
§ 3260. Inne formy pomocy uczniom w kwocie 996,00 zł
OPS Dział 855 Rodzina w kwocie 334,00 zł. Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze w kwocie 34,00 zł
§ 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 34,00 zł
Rozdział 85595 Pozostała działalność w kwocie 300,00 zł
§ 3290. Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 300,00 zł
Fundusz Pomocy
§ 5. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 3 500,00 zł Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 3 500,00 zł PP – Ujazd Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 1 500,00 zł § 4240. Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł
GZO Rozdział 80195 Pozostała działalność w kwocie 2 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł
§ 6. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 3 500,00 zł Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 3 500,00 zł PP – Ujazd Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 1 500,00 zł § 4700. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł
PSP - Ujazd Rozdział 80195 Pozostała działalność w kwocie 2 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom