Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LI.334.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-10-2022

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 44 ust. 1, ust. 2, art. 45 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916, 1726) po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu, Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Pomnikami przyrody na terenie Gminy Ujazd są: 1) Dąb bezszypułkowy (Quercus petraea), rosnący wśród zadrzewień śródpolnych na północ od Księżego Lasu;
2) Dąb bezszypułkowy (Quercus petraea), rosnący wśród zadrzewień śródpolnych na północ od Księżego Lasu;
3) Grupa dwóch dębów szypułkowych ( Quercus robur ), rosnących w Balcarzowicach przy ul. Dębowej.
2. Położenie i wymiary każdego z pomników przyrody, o którym mowa w ust. 1, określają załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2. Szczególnym celem ochrony drzew, o którym mowa w § 1 ust. 1 jest zachowanie wartości przyrodniczych, kulturowych, historycznych i krajobrazowych.
§ 3. Nadzór nad pomnikiem przyrody sprawuje Burmistrz Ujazdu.
§ 4. 1. W stosunku do ustanowionego pomnika przyrody, wprowadza się następujące zakazy: 1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu;
2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu
3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
4) umieszczania tablic reklamowych.

§ 5. W ramach ochrony czynnej, w stosunku do pomników przyrody, o których mowa w § 1, ustala się możliwość dokonywania zabiegów pielęgnacyjno-zabezpieczających, z uwzględnieniem zasad dobrych praktyk ogrodniczych, zgodnie z ogólnymi przyjętymi zasadami chirurgii drzew.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr LI.334.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-10-2022 w sprawie ustanowienia pomników przyrody ożywionej.pdf (1,27MB)

PDFZalacznik1 LI.334.2022.pdf (181,08KB)

DOCXZałącznik nr 1 LI.334.2022.docx (1,15MB)