Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LI.336.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-10-2022

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.), art.211, 212, 218, 220, 221 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 6 257 359,80 zł. I. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 24 379,80 zł. 1. Rozdział 75095 Pozostała działalność w kwocie 24 379,80 zł 1) dochody majątkowe w kwocie 24 379,80 zł
a) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kwocie 24 379,80 zł
1 środki europejskie w kwocie 24 379,80 zł „Cyfrowa Gmina”.


II. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 1 062 400,00 zł.
1. Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 20 000,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 20 000,00 zł
a) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 20 000,00 zł.


2. Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 20 000,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 20 000,00 zł
a) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 20 000,00 zł.


3. Rozdział 75618 Wpłaty z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 7 300,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 7 300,00 zł
a) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 7 300,00 zł.


4. Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 1 015 100,00 zł

1) dochody bieżące w kwocie 1 015 100,00 zł
a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 015 100,00 zł.


III. Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie 10 000,00 zł.
1. Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 10 000,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 10 000,00 zł
a) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10 000,00 zł.


IV. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 4 160 580,00 zł.
1. Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 4 160 580,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 4 160 580,00 zł
a) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 4 160 580,00 zł
1 Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- Dodatek węglowy w kwocie 3 717 900,00,
2 Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- Dodatek dla gospodarstw domowych w kwocie 442 680,00 zł.


V. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 1 000 000,00 zł.
1. Rozdział 90095 Pozostała działalność w kwocie 1 000 000,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 1 000 000,00 zł
a) wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 000 000,00 zł.


§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 4 026 879,80 zł. I. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 69 600,00 zł. 1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 69 600,00 zł 1) dochody majątkowe w kwocie 69 600,00 zł
a) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 69 600,00 zł.


II. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 24 379,80 zł.
1. Rozdział 75095 Pozostała działalność w kwocie 24 379,80 zł 1) dochody bieżące w kwocie 24 379,80 zł
a) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 24 379,80 zł
1 środki europejskie w kwocie 24 379,80 zł „Cyfrowa Gmina”.


III. Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 3 717 900,00 zł.
1. Rozdział 85295 Pozostała działalność w kwocie 3 717 900,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 3 717 900,00 zł
a) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 3 717 900,00 zł
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- Dodatek węglowy.


IV. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 215 000,00 zł.
1. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 215 000,00 zł 1) dochody majątkowe w kwocie 215 000,00 zł
a) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów, pozyskane z innych źródeł w kwocie 215 000,00 zł.


§ 3. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 4 131 842,65 zł. I. Dział 710 Działalność usługowa w kwocie 45 000,00 zł. 1. Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 40 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 40 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 40 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 40 000,00 zł.2. Rozdział 71095 Pozostała działalność w kwocie 5 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 5 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 5 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5 000,00 zł.II. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 26 782,65 zł.
1. Rozdział 75095 Pozostała działalność w kwocie 26 782,65 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 26 782,65 zł
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 26 782,65 zł
„Cyfrowa Gmina ”;


III. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 119 600,00 zł.
1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 119 600,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 119 600,00 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 119 600,00 zł
„Wzmocnienie fundamentów budynku OSP w Starym Ujeździe ” w kwocie 19 600,00 zł,
„Budowa budynku remizy OSP w Niezdrowicach” w kwocie 50 000,00 zł,
„Budowa budynku remizy OSP w Zimnej Wódce” w kwocie 50 000,00 zł.


IV. Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 3 717 900,00 zł.
1. Rozdział 85295 Pozostała działalność w kwocie 3 717 900,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 3 717 900,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 72 900,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 56 800,00 zł,

2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 16 100,00 zł,b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 645 000,00 zł
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- Dodatek węglowy.


V. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 215 000,00 zł.
1. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 215 000,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 215 000,00 zł
a) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 215 000,00 zł
1 budżet gminy – 215 000,00 zł
„Likwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w Gminie Ujazd, Gminie Bierawa i Gminie Leśnica” w kwocie 215 000,00 zł.VI. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 6 000,00 zł.
1. Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie 6 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 6 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 6 000,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 6 000,00 zł.VII. Dział 926 Kultura fizyczna w kwocie 1 560,00 zł.
1. Rozdział 92601 Obiekty sportowe w kwocie 1 560,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 1 560,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 560,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1 560,00 zł.§ 4. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 6 362 322,65 zł. I. Dział 600 Transport i łączność w kwocie 419 000,00 zł. 1. Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy w kwocie 24 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 24 000,00 zł
a) dotacje na zadania bieżące w kwocie 24 000,00 zł
1 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 24 000,00 zł.


2. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 390 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 390 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 390 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 390 000,00 zł.3. Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne w kwocie 5 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 5 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 5 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5 000,00 zł.II. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 55 000,00 zł.
1. Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 55 000,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 55 000,00 zł
a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 55 000,00 zł
„Modernizacja drzwi – Ujazd ul. Mickiewicza 4” w kwocie 30 000,00 zł,
„Wykonanie izolacji ścian budynku – Ujazd ul. Skargi 1” w kwocie 25 000,00 zł.


III. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 213 782,65 zł.
1. Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 175 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 15 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 15 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 15 000,00 zł;2) wydatki majątkowe w kwocie 160 000,00 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 160 00,00 zł
„Modernizacja parteru budynku Urzędu Miejskiego” w kwocie 160 000,00 zł.


2. Rozdział 75095 Pozostała działalność w kwocie 38 782,65 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 14 402,85 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 12 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12 000,00 zł;b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2 402,85 zł
„Cyfrowa Gmina ”;


2) wydatki majątkowe w kwocie 24 379,80 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacja zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 24 379,80 zł
„Zakup sprzętu komputerowego” - Cyfrowa Gmina w kwocie 24 379,80 zł.


IV. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 41 160,00 zł.
1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 39 600,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 23 600,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 18 600,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 18 600,00 zł;b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 000,00 zł


2) wydatki majątkowe w kwocie 16 000,00 zł,
a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 16 000,00 zł
„Dotacja dla OSP Stary Ujazd- zakup wentylatora oddymiającego” w kwocie 16 000,00 zł.


2. Rozdział 75414 Obrona cywilna w kwocie 1 560,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 1 560,00 zł
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 560,00 zł.


V. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 123 500,00 zł.
1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 91 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 91 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 91 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 91 000,00 zł.2. Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 2 500,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 2 500,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2 500,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2 500,00 zł.3. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 30 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 5 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 5 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5 000,00 zł;b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 25 000,00 zł
1 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 25 000,00 zł.VI. Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie 7 300,00 zł.
1. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 7 300,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 7 300,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 7 300,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 7 300,00 zł.VII. Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 35 000,00 zł.
1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej w kwocie 35 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 35 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 35 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 35 000,00 zł.VIII. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 4 160 580,00 zł.
1. Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 4 160 580,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 3 717 900,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 72 900,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 56 800,00 zł,

2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 16 100,00 zł;b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 645 000,00 zł
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- Dodatek węglowy;


2) wydatki bieżące w kwocie 442 680,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 8 680,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 8 680,00 zł,b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 434 000,00 zł
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- Dodatek dla gospodarstw domowych.


IX. Dział 855 Rodzina w kwocie 2 000,00 zł.
1. Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 2 000,00 zł 1) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 000,00 zł
a) dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 2 000,00 zł.


X. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 1 122 000,00 zł.
1. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 22 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 22 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 22 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 22 000,00 zł.2. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 50 000,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 50 000,00 zł
a) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł
„Dofinansowanie do wymiany pieców” w kwocie 50 000,00 zł.


3. Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej w kwocie 50 000,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 50 000,00 zł
a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 50 000,00 zł
„Zakup serwera” w kwocie 30 000,00 zł,
„Montaż klimatyzacji” w kwocie 20 000,00 zł.


4. Rozdział 90095 Pozostała działalność w kwocie 1 000 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 1 000 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 000 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1 000 000,00 zł.XI. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 183 000,00 zł.
1. Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 183 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 183 000,00 zł
a) dotacje na zadania bieżące w kwocie 183 000,00 zł
1 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 183 000,00 zł.§ 5. Dokonuje się następujących zmian w załączniku Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XL.266.2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok
„Plan dotacji z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2022 ”;
1) Zwiększa się dotację bieżącą § 2900 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 24 000,00 zł (Dział 600, rozdz.60004); 2) Zwiększa się dotację bieżącą § 2900 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 25 000,00 (Dział 801, rozdz.80113); 3) Zwiększa się dotację bieżącą § 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 183 000,00 zł (Dział 921, rozdz.92109);
4) Zwiększa się dotację na zadania inwestycyjne § 6210 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych , o kwotę 105 000,00 zł
„Modernizacja drzwi – Ujazd ul. Mickiewicza 4” w kwocie 30 000,00 zł (Dział 700, rozdz. 70007),

„Wykonanie izolacji ścian budynku – Ujazd ul. Skargi 1” w kwocie 25 000,00 zł(Dział 700, rozdz. 70007),

„Zakup serwera” w kwocie 30 000,00 zł (Dział 900, rozdz. 90017),

„Montaż klimatyzacji” w kwocie 20 000,00 zł (Dział 900, rozdz. 90017).


§ 6. Dokonuje się następujących zmian w załączniku Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XL.266.2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok
„Plan dotacji z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2022 ”;
1) Zmniejsza się dotację na zadania inwestycyjne § 6239 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 215 000,00 zł (Dział 900, rozdz. 90005)
„Likwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w Gminie Ujazd, Gminie Bierawa i Gminie Leśnica ”;

2) Zwiększa się dotację na zadania inwestycyjne § 6230 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, o kwotę 16 000,00 zł (Dział 754, rozdz.75412)
„Dotacja dla OSP Stary Ujazd- zakup wentylatora oddymiającego ”;

3) Zwiększa się dotację bieżącą § 2580 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 2 000,00 zł (Dział 855, rozdz. 85516);
4) Zwiększa się dotację na zadania inwestycyjne § 6230 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł (Dział 900, rozdz. 90005) „Dofinansowanie do wymiany pieców”.

§ 7. Dokonuje się następujących zmian w załączniku Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XL.266.2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok
„Plan zadań inwestycyjnych na rok 2022 ”;
1. Zmniejsza się wydatki.
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
a) „Wzmocnienie fundamentów budynku OSP w Starym Ujeździe ” w kwocie 19 600,00 zł (Dział 754, rozdz.75412),

b) „Budowa budynku remizy OSP w Niezdrowicach” w kwocie 50 000,00 zł (Dział 754, rozdz.75412),

c) „Budowa budynku remizy OSP w Zimnej Wódce” w kwocie 50 000,00 zł (Dział 754, rozdz.75412),
Dotacje na zadania inwestycyjne


a) Likwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w Gminie Ujazd, Gminie Bierawa i Gminie Leśnica” w kwocie 215 000,00 zł (Dział 900, rozdz.90005).

2. Zwiększa się wydatki
Dotacje na zadania inwestycyjne:
a) Modernizacja drzwi – Ujazd ul. Mickiewicza 4” w kwocie 30 000,00 zł (Dział 700, rozdz. 70007),

b) „Wykonanie izolacji ścian budynku – Ujazd ul. Skargi 1” w kwocie 25 000,00 zł (Dział 700, rozdz. 70007),

c) „ Dofinansowanie do wymiany pieców” w kwocie 50 000,00 zł (Dział 900, rozdz.90005),

d) „Zakup serwera” w kwocie 30 000,00 zł (Dział 900, rozdz. 90017),

e) „ Montaż klimatyzacji” w kwocie 20 000,00 zł (Dział 900, rozdz. 90017).
Inwestycje i zakupy inwestycyjne


a) „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego” w kwocie 160 000,00 zł (Dział 750, rozdz.75023),

b) „Zakup sprzętu komputerowego” w kwocie 24 379,80 zł (Dział 750, rozdz.75095).


§ 8. Dokonuje się następujących zmian w załączniku Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XL.266.2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok:
„ Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2022 rok ”;
1) Zwiększa się przychody o kwotę 105 000,00 zł. w tym:
1 dotacja w kwocie 105 000,00 zł;


2) Zwiększa się koszty majątkowe o kwotę 105 000,00 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr LI.336.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-10-2022 w sprawie zmian budżetu i.pdf (338,10KB)