Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie

Strona archiwalna

 

RG.6220.17.2021                                                                                                           Ujazd, dnia 16 listopada 2022 r.

 

OBWIESZCZENIE

o sprostowaniu oczywistej omyłki w wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 oraz  z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.- zwanej dalej ustawą ooś) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.
z 2022 r. poz. 2000– zwanej dalej k.p.a.)

zawiadamiam  strony postępowania

oraz

podaję do publicznej wiadomości informację,

że dnia 16 listopada 2022 roku wydano postanowienie, w którym sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji nr RG.6220.17.2021 z dnia 6 kwietnia 2022 roku o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych „OLSZOWA” o łącznej mocy nieprzekraczającej 20MW wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynem energii, z możliwością realizacji w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfiguracjach mocy lub budowania w całości, zlokalizowana na działkach nr ew. 304/3 oraz 305/13 w gminie Ujazd, obręb Olszowa.

Z treścią ww. postanowienia oraz ze stosowną dokumentacją sprawy można zapoznać się na zasadach udostępnienia informacji o środowisku określonych w ustawie ooś, w szczególności jest to możliwe  w siedzibie Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Ujeździe, II p. pok. nr 2 (w godzinach pracy urzędu) po wcześniejszej telefonicznej rezerwacji wizyty, której termin należy uzgodnić bezpośrednio z pracownikiem, pod numerem 77/404 87 54.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom postępowania poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ujeździe www.bip.ujazd.pl. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Jednocześnie, zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy ooś niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ujeździe www.bip.ujazd.pl, wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ujeździe oraz w miejscowości Olszowa.

Na postanowienie stronom przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu ul. Oleska 19a, za pośrednictwem Burmistrza Ujazdu w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia.

 

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia

zostało udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej

w dniu 16.11.2022 roku.

                                              

                                                                                                                                         Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami   i Ochrony Środowiska                                                               

                                                    (-) Iwona Warzecha