Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LII.338.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-11-2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693, 1768, 1783, 2185) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się drodze wewnętrznej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2292/1, obręb Ujazd, stanowiącej własność osób fizycznych - nazwę ulica Brylantowa. § 2. Usytuowanie ulicy o której mowa w § 1 przedstawia załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr LII.338.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-11-2022 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w.pdf (759,54KB)

DOCXZałącznik nr 1 LII.338.2022.docx (656,14KB)