Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LII.341.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-11-2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 i 1512) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 1,00 zł od 1 m 2 powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 5,06 zł od 1 ha powierzchni ,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,45 zł od 1 m 2 powierzchni ,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r.o rewitalizacji (Dz.U. z 2021r., poz. 485) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 0,45 zł od 1 m 2 powierzchni;

2) od budynków mieszkalnych lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,85 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 26,00 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej ,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 11,55 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 5,20 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,80 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej;

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust 3 - 7 wyżej cytowanej ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 3. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XXXVI.220.2017 z dnia 20 listopada 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz zwolnień.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr LII.341.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-11-2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf (177,80KB)