Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LII.342.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-11-2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) oraz art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1452, 1512) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Roczne stawki podatku od środków transportowych wynoszą:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton z tym, że w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej oraz ich wpływu na środowisko naturalne:

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach) Stawka podatku w złotych
  Spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator pozostałe
powyżej 3,5 do 5,5 włącznie 451 671
powyżej 5,5 do 9 włącznie 869 1111
powyżej 9 i poniżej 12 1100 1331

 

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) Stawka podatku w złotych Stawka podatku w złotych
nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne)z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Dwie osie
12 13 1936 2354
13 14 1936 2354
14 15 1936 2354
15   1936 2354
Trzy osie
12 17 1936 2354
17 19 2200 2541
19 21 2200 2541
21 23 2200 2541
23 25 2200 2541
25   2200 2541
Cztery osie i więcej
12 25 2200 2541
25 27 2585 3069
27 29 2585 3069
29 31 2585 3311
31   2585 3311

 

3) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton oraz ich wpływu na środowisko naturalne:

 

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach) Stawka podatku w złotych
  Spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator pozostałe
od 3,5 i poniżej 12 1089 1331

 

4) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa( w tonach ) Stawka podatku w złotych Stawka podatku w złotych
nie mniej niż mniej niż jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Dwie osie
12 18 1243 1265
18 25 1859 2343
25 31 1859 2343
31   2442 2552
Trzy osie i więcej
12 40 2552 2552
40   2640 3322

 

5) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7ton i poniżej 12ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

 

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach) Stawka podatku w złotych
od 7 i poniżej 12 979

 

6) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa / przyczepa+ pojazd silnikowy (w tonach) Stawka podatku w złotych Stawka podatku w złotych
nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Jedna oś
12 18 979 990
18 25 1166 1309
25   1298 1441
Dwie osie
12 28 1430 1639
28 33 1430 1639
33 38 1925 2013
38   1925 2356
Trzy osie i więcej
12 38 1804 2002
38   1925 2365

 

7) od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy oraz ich wpływu na środowisko naturalne:

 

Ilość miejsc do siedzenia Stawka podatku w złotych
  Spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator pozostałe
mniejszej niż 22 miejsca 836 979
równej lub większej niż 22 miejsca 1815 1947

 

 

§ 2. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej Nr XXV.140.2016 z dnia 28 listopada 2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

 

PDF   Uchwała Nr LII.342.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-11-2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.pdf (270,76KB)