Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LII.350.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-11-2022

Na podstawie art. 35 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Sołectwa Stary Ujazd stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr LII.350.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-11-2022 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stary Ujazd.pdf (397,37KB)

DOCXZałącznik nr 1 LII.350.2022.docx (17,18KB)