Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LII.354.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-11-2022

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 403 ust. 2, 4 i 5 w związku z art. 400a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 2127 i 2269 oraz z 2022 r. poz. 1079, 1260, 1504, 1576, 1747, 2088, 2127) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XXXIX.255.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Ujazd na realizację zadań służących ochronie powietrza zmienia się treść załącznika tj. „Regulaminu udzielania z budżetu Gminy Ujazd dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie powietrza" który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie z dniem 01.01.2023 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr LII.354.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-11-2022 zmieniająca uchwałę w.pdf (316,24KB)

DOCXZałącznik nr 1 LII.354.2022.docx (15,16KB)