Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LII.355.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-11-2022

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2022 poz. 559 z późn.zm), art.211, 212, 218, 220,221 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm ) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 821 213,68 zł. I. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 15 000,00 zł. 1. Rozdział 75095 Pozostała działalność w kwocie 15 000,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 15 000,00 zł
a) wpływy z różnych dochodów w kwocie 15 000,00 zł.


II. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 15 900,00 zł.
1. Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3 900,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 3 900,00 zł
a) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie kart podatkowej w kwocie 3 900,00 zł.


2. Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 12 000,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 12 000,00 zł
a) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 12 000,00 zł.


III. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 790 313,68 zł.
1. Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 790 313,68 zł 1) dochody bieżące w kwocie 790 313,68 zł
a) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 790 313,68 zł
1 Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- Dodatek węglowy w kwocie 563 040,00 zł,
2 Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- Dodatek dla gospodarstw domowych w kwocie 153 000,00 zł,
3 Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – Dodatek dla podmiotów wrażliwych w kwocie 74 273,68 zł.


§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 191 541,00 zł. I. Dział 600 Transport i łączność w kwocie 130 000,00 zł. 1. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 130 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 130 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 130 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 130 000,00 zł.II. Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 3 591,00 zł.
1. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 3 591,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 3 591,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 3 591,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 3 591,00 zł.III. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 40 000,00 zł.
1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 40 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 40 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 40 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 40 000,00 zł.IV. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 17 950,00 zł.
1. Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 17 950,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 17 950,00 zł
a) dotacje na zadania bieżące w kwocie 17 950,00 zł
1 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 17 950,00 zł.§ 3. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 1 012 754,68 zł. I. Dział 600 Transport i łączność w kwocie 170 000,00 zł. 1. Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne w kwocie 160 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 160 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 160 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 160 000,00 zł.2. Rozdział 60095 Pozostała działalność w kwocie 10 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 10 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 10 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10 000,00 zł.II. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 15 000,00 zł.
1. Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 15 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 15 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 15 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 15 000,00 zł.III. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 790 313,68 zł.
1. Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 790 313,68 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 563 040,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 563 040,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 3 651,00 zł,

2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 7 389,00 zł,b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 552 000,00 zł
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- Dodatek węglowy;


2) wydatki bieżące w kwocie 153 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 3 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3 000,00 zł,b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 150 000,00 zł
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- Dodatek dla gospodarstw domowych.


3) wydatki bieżące w kwocie 74 273,68 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 74 273,68 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 74 273,68 zł,
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – Dodatek dla podmiotów wrażliwych.IV. Dział 855 Rodzina w kwocie 3 591,00 zł.
1. Rozdział 85504 Wspieranie rodziny w kwocie 3 591,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 3 591,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 3 591,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 3 591,00 zł.V. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 33 850,00 zł.
1. Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 33 850,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 15 900,00 zł
a) dotacje na zadania bieżące w kwocie 15 900,00 zł
1 dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 15 900,00 zł
„Tradycja Dywanów Kwietnych na Opolszczyźnie ”;2) wydatki majątkowe w kwocie 17 950,00 zł
1 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 17 950,00 zł
„Wykonanie piłkochwytów na boisku przy Świetlicy wiejskiej w Nogowczycach ”;


§ 4. Dokonuje się następujących zmian w załączniku Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XL.266.2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok
„Plan dotacji z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2022 ”;
1) Zmniejsza się dotację bieżącą § 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 17 950,00 zł (Dział 921, rozdz.92109);
2) Zwiększa się dotację bieżącą § 2800 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 15 900,00 zł (Dział 921, rozdz.92109);
„Tradycja Dywanów Kwietnych na Opolszczyźnie ”;

3) Zwiększa się dotację na zadania inwestycyjne § 6220 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 17 950,00 zł (Dział 921, rozdz.92109)
„Wykonanie piłkochwytów na boisku przy świetlicy wiejskiej w Nogowczycach ”;

§ 5. Dokonuje się następujących zmian w załączniku Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XL.266.2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok
„Plan zadań inwestycyjnych na rok 2022 ”;
1. Zwiększa się wydatki
Dotacje na zadania inwestycyjne:
a) „Wykonanie piłkochwytów na boisku przy świetlicy wiejskiej w Nogowczycach” w kwocie 17 950,00 zł (Dział 921, rozdz.92109).


§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr LII.355.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-11-2022 w sprawie zmian budżetu i.pdf (249,86KB)