Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowych

Ogłoszenie
o naborze na członków komisji konkursowych

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 i 1812) Burmistrz Ujazdu ogłasza nabór na członków komisji konkursowych, opiniujących oferty złożone w ramach otwartych konkursów na realizację zadań publicznych na rok 2023 w następujących zakresach przedmiotowych, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy:

 1. wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Ujazd, poprzez:
  a) rozwój sportu dzieci, młodzieży i dorosłych,
  b) prowadzenie zajęć, treningów, uczestnictwo w rozgrywkach sportowych, w tym organizowanych przez związki sportowe w różnych dyscyplinach sportu oraz wynikających ze społecznego zapotrzebowania,
  c) organizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych, turniejów dla mieszkańców gminy Ujazd,
  d) udział sportowych reprezentacji gminy Ujazd w zawodach sportowych w gminie i poza jej granicami,
  e) bieżące utrzymanie i poprawa stanu technicznego istniejącej bazy sportowej.
 2. realizacja usług pielęgnacyjnych w środowisku domowym i rehabilitacja osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych, obejmująca w szczególności:
  a) domową opiekę pielęgnacyjną nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, samotnymi i starszymi oraz opiekę paliatywną,
  b) ambulatoryjną i domową terapię i rehabilitację leczniczą osób chorych i niepełnosprawnych,
  c) wypożyczanie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla chorego w domu,
  d) usługi zabiegowe, higieniczno-pielęgnacyjne, diagnostyczne, usługi w zakresie opieki paliatywnej, promocji zdrowia, działalność edukacyjną i profilaktykę.

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w skład komisji konkursowej wchodzą m.in. osoby wskazane przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 przedmiotowej ustawy, które:

 1. nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;
 2. nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności. 

Zadaniem komisji jest opiniowanie ofert, które wpłynęły w ramach otwartych konkursów ofert.

Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróżny za stawiennictwo na posiedzeniach komisji.

Zgłoszenia, na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia, do udziału w komisji można składać do dnia 29 grudnia 2022 roku do godz. 15.00 osobiście lub listownie na adres: Urząd Miejski, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd, bądź drogą elektroniczną na adres: z dopiskiem: "Zgłoszenie do komisji konkursowej opiniującej oferty w zakresie przedmiotowym: …...............................".

W przypadku zgłoszeń wysłanych pocztą, decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Ujeździe.

Zarządzenia Burmistrza Ujazdu dotyczące powołania komisji konkursowych będzie zamieszczone na stronie www.bip.ujazd.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ujeździe.

 

Burmistrz Ujazdu
Hubert Ibrom

Ujazd, dnia 20.12.2022 r.

PDFFormularz zgłoszeniowy na członka komisji konkursowej.pdf (94,34KB)
PDFKlauzula informacyjna RODO - nabór na członków komisji konkursowych.pdf (111,55KB)