Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LIII.360.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 19-12-2022

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2022 r. poz. 559 z późn.zm), art.211, 212, 220, 221 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 964 538,13 zł. I. Dział 600 Transport i łączność w kwocie 15 000,00 zł. 1. Rozdział 60095 Pozostała działalność w kwocie 15 000,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 15 000,00 zł
a) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 15 000,00 zł.


II. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 15 000,00 zł.
1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 15 000,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 15 000,00 zł
a) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 15 000,00 zł.


III. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 886 310,19 zł.
1. Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 15 000,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 15 000,00 zł
a) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 15 000,00 zł.


2. Rozdział 75618 Wpłaty z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 500,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 500,00 zł
a) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 500,00 zł.


3. Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 870 810,19 zł 1) dochody bieżące w kwocie 870 810,19 zł
a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 870 810,19 zł.


IV. Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie 30 000,00 zł.
1. Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 30 000,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 30 000,00 zł
a) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 30 000,00 zł.


V. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 1 677,94 zł.
1. Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 1 677,94 zł 1) dochody bieżące w kwocie 1 677,94 zł
a) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 677,94 zł
1 Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – Dodatek dla podmiotów wrażliwych w kwocie 1 677,94 zł.


VI. Dział 855 Rodzina w kwocie 3 000,00 zł.
1. Rozdział 85504 Wspieranie rodziny w kwocie 3 000,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 3 000,00 zł
a) Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 3 000,00 zł
„Asystent rodziny na 2022 ”;


VII. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 5 600,00 zł.
1. Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 600,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 600,00 zł
a) wpływy z różnych opłat w kwocie 600,00 zł.


2. Rozdział 90095 Pozostała działalność w kwocie 5 000,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 5 000,00 zł
a) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5 000,00 zł.


VIII. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 7 950,00 zł.
1. Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 7 950,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 7 950,00 zł
a) dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadnia bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7 950,00 zł.


§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 2 008 860,19 zł. I. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 66 827,30 zł. 1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 19 737,30 zł 1) dochody majątkowe w kwocie 19 737,30 zł
a) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 19 737,30 zł


2) dochody bieżące w kwocie 47 090,00 zł
a) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 47 090,00 zł.


II. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 550 000,00 zł
1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 550 000,00 zł 1) dochody majątkowe w kwocie 550 000,00 zł
a) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 550 000,00 zł
1 środki europejskie w kwocie 550 000,00 zł
„Sport jako narzędzie do aktywizacji i integracji społecznej- rewitalizacja kompleksu boisk przy publicznej Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Ujeździe ”;III. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 1 392 032,89zł.
1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 974 000,00 zł 1) dochody majątkowe w kwocie 974 000,00 zł
a) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 974 000,00 zł
1 środki europejskie w kwocie 974 000,00 zł
„ Poprawa gospodarki wodnej w Gminie Ujazd oraz budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na osiedlu Piaski w Ujeździe –etap III ”;2. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 334 500,00 zł. 1) dochody majątkowe w kwocie 334 500,00 zł
a) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 334 500,00 zł
1 środki europejskie w kwocie 334 500,00 zł
„Likwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w Gminie Ujazd, Gminie Bierawa i Gminie Leśnica ”;3. Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w kwocie 83 532,89 zł. 1) dochody bieżące w kwocie 83 532,89 zł
a) wpływy z różnych dochodów w kwocie 71 868,60 zł,

b) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 11 664,29 zł.


§ 3. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 1 121 892,79 zł. I . Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w kwocie 98 000,00 zł
1. Rozdział 40002 Dostarczanie wody w kwocie 98 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 14 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 14 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 14 000,00 zł,2) wydatki majątkowe w kwocie 84 000,00 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 84 000,00 zł
„Cyfryzacja usług komunalnych poprzez zastosowanie w Gminie Ujazd ultradźwiękowych wodomierzy wraz z systemem zdalnego odczytu platformy internetowej” w kwocie 84 000,00 zł.


II. Dział 600 Transport i łączność w kwocie 55 000,00 zł.
1. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 55 000,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 55 000,00 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 55 000,00 zł
„Przebudowa drogi ul. Kościelnej w Sieroniowicach” w kwocie 55 000,00 zł.


III. Dział 710 Działalność usługowa w kwocie 19 500,00 zł.
1. Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 19 500,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 19 500,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 19 500,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 19 500,00 zł.IV. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 4 822,79 zł.
1. Rozdział 75095 Pozostała działalność w kwocie 4 822,79 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 4 822,79 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacja zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 4 822,79 zł
1 środki europejskie w kwocie 4 822,79 zł
„Zakup sprzętu komputerowego” -Cyfrowa Gmina w kwocie 4 822,79 zł.V. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 73 000,00 zł.
1. Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 5 000,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 5 000,00 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5 000,00 zł
1 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 5 000,00 zł „ Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego” w kwocie 5 000,00 zł.2. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 50 000,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 50 000,00 zł
a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł.
„Dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego dla OSP Olszowa” w kwocie 50 000,00 zł.


3. Rozdział 75495 Pozostała działalność w kwocie 18 000,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 18 000,00 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 18 000,00 zł
„Wykonanie monitoringu” w kwocie 18 000,00 zł.


VI. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 30 000,00 zł.
1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 30 000,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 30 000,00 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacja zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 30 000,00 zł
1 środki europejskie w kwocie 30 000,00 zł
„Sport jako narzędzie do aktywizacji i integracji społecznej- rewitalizacja kompleksu boisk przy publicznej Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Ujeździe” w kwocie 30 000,00 zł.VII. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 841 060,00 zł.
1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 140 000,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 140 000,00 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacja zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 140 000,00 zł
1 środki europejskie w kwocie 30 000,00 zł,

2 budżet gminy w kwocie 110 000,00 zł
„ Poprawa gospodarki wodnej w Gminie Ujazd oraz budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na osiedlu Piaski w Ujeździe –etap III ” w kwocie 140 000,00 zł.2. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 1 060,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 1 060,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 060,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1 060,00 zł
Fundusz sołecki – Nogowczyce w kwocie 1 060,00 zł.3. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 620 000,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 620 000,00 zł
a) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 620 000,00 zł
1 środki europejskie w kwocie 240 000,00 zł,

2 budżet gminy – 380 000,00 zł
„Likwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w Gminie Ujazd, Gminie Bierawa i Gminie Leśnica” w kwocie 620 000,00 zł.4. Rozdział 90026 Pozostałe działania związane gospodarką odpadami w kwocie 80 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 80 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 80 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 80 000,00 zł.VIII. Dział 926 Kultura fizyczna w kwocie 510,00 zł.
1. Rozdział 92601 Obiekty sportowe w kwocie 510,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 510,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 510,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 510,00 zł
Fundusz sołecki – Niezdrowice w kwocie 510,00 zł.§ 4. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 77 570,73 zł. I. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 61 000,00 zł. 1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 61 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 61 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 61 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 61 000,00 zł.II. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 4 822,79 zł
1. Rozdział 75095 Pozostała działalność w kwocie 4 822,79 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 4 822,79 zł
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 4 822,79 zł
1 środki europejskie w kwocie 4 822,79 zł
„Cyfrowa Gmina” w kwocie 4 822,79 zł.III. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 5 000,00 zł
1. Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 5 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 5 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5 000,00 zł,

2 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 5 000,00 zł.


IV. Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie 500,00 zł.
1. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 500,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 500,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 500,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 500,00 zł.V. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 1 677,94 zł.
1. Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 1 677,94 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 1 677,94 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 677,94 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1 677,94 zł
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – Dodatek dla podmiotów wrażliwych.VI. Dział 855 Rodzina w kwocie 3 000,00 zł.
1. Rozdział 85504 Wspieranie rodziny w kwocie 3 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 3 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 3 000,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 3 000,00 zł.VII. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 1 570,00 zł.
1. Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 1 060,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 1 060,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 060,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1 060,00 zł
Fundusz sołecki – Nogowczyce w kwocie 1 060,00 zł.2. Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 510,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 510,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 510,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 510,00 zł
Fundusz sołecki – Niezdrowice w kwocie 510,00 zł.§ 5. Dokonuje się następujących zmian w załączniku Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XL.266.2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok
„Plan dotacji z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2022 ”;
1) Zmniejsza się dotację na zadania inwestycyjne § 6237 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 240 000,00 zł § 6239 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 380 000,00 zł (Dział 900, rozdz. 90005)
„Likwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w Gminie Ujazd, Gminie Bierawa i Gminie Leśnica ”;

2) Zmniejsza się dotację na zadania inwestycyjne § 6230 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, o kwotę 50 000,00 zł ( Dział 754, rozdz.75412 )
„Dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego dla OSP Olszowa ”;

§ 6. Dokonuje się następujących zmian w załączniku Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XL.266.2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok
„Plan zadań inwestycyjnych na rok 2022 ”;
1. Zmniejsza się wydatki.
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
a) „Cyfryzacja usług komunalnych poprzez zastosowanie w Gminie Ujazd ultradźwiękowych wodomierzy wraz z systemem zdalnego odczytu platformy internetowej” w kwocie 84 000,00 zł ( Dział 400, rozdz.40002)

b) „Przebudowa drogi ul. Kościelnej w Sieroniowicach” w kwocie 55 000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016)

c) „Zakup sprzętu komputerowego” - Cyfrowa Gmina w kwocie 4 822,79 zł (Dział 750, rozdz.75095)

d) „Wykonanie monitoringu” w kwocie 18 000,00 zł (Dział 754, rozdz.75412)

e) „Sport jako narzędzie do aktywizacji i integracji społecznej- rewitalizacja kompleksu boisk przy publicznej Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Ujeździe” w kwocie 30 000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101)

f) „ Poprawa gospodarki wodnej w Gminie Ujazd oraz budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na osiedlu Piaski w Ujeździe –etap III ” w kwocie 140 000,00 zł (Dział 900, rozdz.90001)
Dotacje na zadania inwestycyjne


a) „Dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego dla OSP Olszowa” w kwocie 50 000,00 zł (Dział 754, rozdz.75412)

b) Likwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w Gminie Ujazd, Gminie Bierawa i Gminie Leśnica” w kwocie 620 000,00 zł (Dział 900, rozdz.90005).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr LIII.360.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 19-12-2022 w sprawie zmian budżetu i.pdf (316,37KB)