Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wynikach konkursu na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2023

Ujazd, 30.12.2022 r.

 

Informacja Burmistrza Ujazdu dotycząca rozstrzygnięcia konkursu ofert
na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania
z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2023

 

W związku z ogłoszonym konkursem przez Burmistrza Ujazdu z dnia 9 grudnia 2022 r. na realizację zadań publicznych Gminy Ujazd w roku 2023 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, łącznie wpłynęły 3 oferty na kwotę 283.400,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta złotych 00/100).

Wysokość dotacji przewidziana w budżecie Gminy Ujazd na realizację zadania w roku 2023 wynosi 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).

W związku z powyższym dofinansowanie zostało przyznane organizacjom wyszczególnionym w poniższej tabeli.

Lp.

Nazwa organizacji/klubu sportowego

Tytuł zadania

Kwota wnioskowana

Kwota przyznana

  1.  

Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe

Wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Ujazd

200.000,00 zł

186.500,00 zł

  1.  

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Szkółka Piłkarska Ujazd”

Wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Ujazd

55.400,00 zł

Oferta odrzucona – złożona po terminie

  1.  

Stowarzyszenie Odnowy
i Rozwoju Wsi Niezdrowice

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

28.000,00 zł

13.500 zł

 

W związku z przyznaniem niższej kwoty od kwoty wnioskowanej strony ustalą nowy, ograniczony zakres rzeczowo-finansowy zadania tj. harmonogram, opis zadań i kosztorys stanowiący korektę kosztorysu oferty zgodnych ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2057) lub oferent odstępuje od realizacji zadania, rezygnując tym samym z przyznanej dotacji. Informację o odstąpieniu od realizacji zadania lub konieczności przedłużenia terminu jego realizacji, oferent składa na piśmie.

 

Burmistrz Ujazdu
Hubert Ibrom