Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.379.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 19-10-2022

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2022 poz. 559 z późn.zm), art. 248, 249 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1634 z późn.zm), Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 374 581,21 zł Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 200 983,21 zł Rozdział 01095 Pozostała działalność w kwocie 200 983,21 zł § 2010. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 200 983,21 zł.
Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 352,00 zł Rozdział 75095 Pozostała działalność w kwocie 352,00 zł
§ 2100. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 352,00 zł
Fundusz Pomocy Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 30 096,00 zł. Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 30 096,00 zł
§ 2100. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 30 096,00 zł
Fundusz Pomocy Dział 855 Rodzina w kwocie 143 150,00 zł Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 142 000,00 zł
§ 2010. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 142 000,00 zł.
Rozdział 85595 Pozostała działalność 1 150,00zł
§ 2100. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 150,00 zł
Fundusz Pomocy
§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 112 600,00 zł Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 600 Transport i łączność w kwocie 30 000,00 zł . Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 30 000,00 zł § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł
§ 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 8 500,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 15 500,00 zł
§ 4430. Różne opłaty i składki w kwocie 4 000,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 78 600,00 zł Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 65 400,00 zł PSP- Ujazd
§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 800,00 zł
§ 4790. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 50 100,00 zł
§ 4800. Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 500,00 zł
Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 11 000,00 zł PP- Ujazd
§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 4 500,00 zł
§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 500,00 zł
§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 000,00 zł
Rozdział 80107 Świetlice szkolne w kwocie 1 200,00 zł PSP- Ujazd
§ 4800. Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 200,00 zł
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 1 000,00 zł PSP- Ujazd
§ 4710. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 500,00 zł
PP- Ujazd
§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł
Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 4 000,00 zł Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 4 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł
Fundusz sołecki- Klucz w kwocie 4 000,00 zł
§ 3. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 487 181,21 zł Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 600 Transport i łączność w kwocie 30 000,00 zł . Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne w kwocie 30 000,00 zł § 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 30 000,00 zł
Urząd Miejski – Referat Finansowo-Budżetowy Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 200 983,21 zł Rozdział 01095 Pozostała działalność w kwocie 200 983,21 zł
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 980,85 zł
§ 4430. Różne opłaty i składki w kwocie 197 042,36 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 960,00 zł
Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 352,00 zł Rozdział 75095 Pozostała działalność w kwocie 352,00 zł
§ 4740. Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 352,00 zł
Fundusz Pomocy Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 78 600,00 zł Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 6 000,00 zł PP-Ujazd
§ 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 6 000,00 zł
Rozdział 80107 Świetlice szkolne w kwocie 29 800,00 zł PSP - Ujazd
§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 800,00 zł
§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 000,00 zł
§ 4790. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 25 000,00 zł
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 42 800,00 zł PSP - Ujazd
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 000,00 zł
§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 800,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł
PP-Ujazd
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł
Urząd Miejski – Referat Finansowo-Budżetowy Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 30 096,00 zł Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 30 096,00 zł
§ 3280. Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 30 096,00 zł
Fundusz Pomocy OPS Dział 855 Rodzina w kwocie 143 150,00 zł Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 142 000,00 zł
§ 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 142 000,00 zł
Rozdział 85595 Pozostała działalność 1 150,00zł
§ 3290. Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 140,00 zł
§ 4740. Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10,00 zł
Fundusz Pomocy Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 4 000,00 zł Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 4 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł
Fundusz sołecki- Klucz w kwocie 4 000,00 zł
§ 4. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 24 172,00 zł PSP- Ujazd Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 9 000,00 zł Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 700,00 zł § 4790. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 700,00 zł
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 8 300,00 zł
§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 200,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 400,00 zł
§ 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 4 000,00 zł
§ 4410. Podróże służbowe krajowe w kwocie 350,00 zł
§ 4700. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł
Żłobek Publiczny Dział 855 Rodzina w kwocie 6 000,00 zł Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 6 000,00 zł
§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 000,00 zł
§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł
Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 4 430,00 zł Rozdział 85295 Pozostała działalność w kwocie 4 430,00 zł
§ 4437. Różne opłaty i składki w kwocie 4 430,00 zł
„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR ”;
Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 2 742,00 zł Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 2 042,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 042,00zł
Fundusz sołecki- Klucz w kwocie 2 042,00 zł Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 700,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600,00zł
Fundusz sołecki- Stary Ujazd w kwocie 600,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 100,00 zł
Fundusz sołecki- Jaryszów w kwocie 100,00 zł Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 926 Kultura fizyczna w kwocie 2 000,00 zł Rozdział 92601 Obiekty sportowe w kwocie 2 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł
§ 5. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 21 430,00 zł PSP- Ujazd Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 9 000,00 zł Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 700,00 zł § 4170. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 700,00 zł
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 8 300,00 zł
§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 200,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 6 100,00 zł
Żłobek Publiczny Dział 855 Rodzina w kwocie 6 000,00 zł Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 6 000,00 zł
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 000,00 zł
Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 4 430,00 zł Rozdział 85295 Pozostała działalność w kwocie 4 430,00 zł
§ 4217. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 430,00 zł
„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR ”;
Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 2 742,00 zł Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 2 042,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 2 042,00zł
Fundusz sołecki- Klucz w kwocie 2 042,00 zł Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 700,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł
Fundusz sołecki- Jaryszów w kwocie 100,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 600,00zł
Fundusz sołecki- Stary Ujazd w kwocie 600,00 zł Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 926 Kultura fizyczna w kwocie 2 000,00 zł Rozdział 92601 Obiekty sportowe w kwocie 2 000,00 zł
§ 4260. Zakup energii w kwocie 2 000,00 zł
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom